Sputtr.com | Alternative Search Engine

Xelmwifestan

erTi qaliSvilis zRapari

erTi qaliSvilis zRapari erTi kaci yofila. kaci xelmwifesTan muSaobda da amitom Zalian gamdidrda (mdidari gaxda). am kacsac sami qaliSvili hyavda, sxva ...

avTandil abulaZe

Senma Zmam cxeniT iaros xelmwifesTan erTado. kargio. movida biWi: Tavisi da raRac mowyenili naxa. ra mogivida, ra moxdao. meo kari ar gavuReo, magram