Sputtr.com | Alternative Search Engine

Xmeltasuazrvispiretis

programa `logosi~ publikaciebi da RonisZiebebi klasikuri ...

4 naSromSi ganxilulia xmelTaSuazRvispireTis regionSi dadasturebuli uZvelesi enebis qarTvelurTan mimarTebis sakiTxebi, mocemulia am Sexvedrebis sistematizaciisa da in

Tbilisis iv. javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universiteti ...

... da sagareo urTierTobebis sabWo - General Affairs and External Relations Council) GEPLAC - The Georgian European Policy and Legal Advice Center (ekonomikuri politikisa da samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropuli sakonsultacio centri MEDA - Mediterranean Assistance (daxmarebis programa xmelTaSuazRvispireTis ...

THE FUNDAMENTALS OF OUR SPIRITUALITY

11 bel aRmosavleTisa da xmelTaSuazRvispireTis teritori-aze mosaxleobdnen. (ioseb flaviusi, siZveleni, XIV, 7, 2). filon aleqsandriels moaqvs agripas werili gaiusisadmi (kaligula), sadac aRniSnulia, rom ierusalimi ara mxo-lod ebraelebis dedaqalaqia, aramed bevri qveynisa (Philo., Leg. ad. Gaium, 36 ...

s t r a t e g i u l i d o k u m e n ti

30 am struqturis farglebSi mniSvnelovania partniori qveynebis prioritetebis sakmarisad gaTvaliswinebis uzrunvelyofa. es gansakuTrebiT Seexeba xmelTaSuazRvispira regions, sadac prioritetebis dasaxvisas gaTvaliswinebuli unda iqnes asocirebis SeTanxmebebis farglebSi da evropa-xmelTaSuazRvispireTis ...

s a b o l o o a n g a r i S i 2 0 1 0 w l i s 3 0 m a r t i

212 naxati 30: regionuli klimaturi proeqciebi samxreT evropisa da xmelTaSuazRvispireTis regionisaTvis da centraluri aziisaTvis ..... 217 naxati 31: klimatis cvlilebis SesaZlo zegavlena aragvis auzis ...

kiti maCabeli g. CubinaSvilis sax. qarTuli xelovnebis ...

zedapirulad iyo Semosuli. xmelTaSuazRvispireTis brwyinvale kulturas mxolod sazogadoebis maRali fena iyo naziarebi, mosaxleobis mTliani masa ki kvlav

miwis gamosyidvisa da kompensaciis saxelmZRvanelo

3 baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistrali, mSeneblobis dasrulebis Semdeg, iqneba aziisa da xmelTaSuazRvispireTis, centraluri da aRmosavleT evropis bazrebis damakavSirebeli umoklesi gza.

qarTuli eTnomusikologia

... aseve ganxiluli unda iqnas socialur da istoriul kon-teqstebSi. magaliTad aucileblad unda gaviTvaliswinoT, rom saqar-Tvelos sazogadoebis did nawils istoriulad miRebuli hqonda egreT wodebuli `Rirsebisa da sircxvilis~ faseulobaTa sistema, ro-melic anTropologebma gamoyves xmelTaSuazRvispireTis ...

msoflios regionebi I . 1. regioni da misi gamoyofis principebi

CamoTvale da aCvene rukaze: xmelTaSuazRvispireTis, balkaneTis, karibis zRvis auzis, sparseTis yuris, gvineis yuris qveynebi. Seni azriT, ra niSnis mixedviT

wakiTxulis gaazreba

Semdeg ki gavrcelda samxreT-aRmosavleT evropasa da xmelTaSuazRvispireTis danarCen teritoriaze. SesaZloa, rom xorblis kulturasTan erTad kavkasiaSi gavrceldnen Sinauri cxovelebi da frinvelebi: cxvari, Txa, Zroxa, ZaRli, ixvi da bati.