Sputtr.com | Alternative Search Engine

Xucisvili

saqarTvelos erovnuli muzeumis

3* yvelieri saqarTveloSi Sav-TeTri. 35 mm. 30 wT. avtori mirian xuciSvili 1986-1988 filmSi gadaRebulia uZvelesi qar-Tuli dResaswauli udeSi, valeSi, patara Cailursa (sagarejos r-ni) da matanSi (axmetis r-ni). yvelieris dResaswauli, rogorc wesi, imarTe-boda adre gazafxulze, grZeldeboda erTi kvira da uswrebda ...

(33 monawile) - -60 kg

RvitiZe giorgi im. nebieriZe Temur im. naxucriSvili levan mcx-mT. osiSvili daTo mcx-mT. gigiberia valeri sam-z.sv. pertaxia nugzar sam-z.sv. CageliSvili daTo S.q. lomiZe arCil gur. rexviaSvili zebeda afx. qardava Salva r-l-qv.sv. vardiaSvili giorgi aW. xuciSvili uCa r-l-qv.sv. bolqvaZe ...

Рисунок5

... 81kg , 18-19 noemberi 2010 , Tbilisi Sedegebi 1 2 3 3 5 5 7 7 (32 monawile) saqarTvelos Ziudos federacia-81kg 11 12 qvq WrikiSvili avTandil mcx ogbaiZe valeri aWr miqutaSvili beqa afx biCelaSvili giorgi kax sarajiSvili vaxtang Sdq WabukaSvili daviT Tbl xuciSvili goCa smj papunaSvili giorgi Tbl xuciSvili xviCa ...

erToblivi angariSi weli

q-ni qeTevan xuciSvili(wamyvani organizaciebi: Tbilisis saxelmwifo universiteti da harvardis centraluri aziisa da kavkasiis kvlevebis centri)

saqarTvelos Teatris, musikis, kinosa da qoreografiis ...

SoTa xuciSvili mxatvari, romelic erT dekoracias ori nawarmoebisaTvis qmnida SoTa simonis Ze xuciSvili goris Teatri Teatraluri mxatvari, SoTa xuciSvili 1950-iani

saxeli gvari

1080 laSa gogua 1990 1081 mixeil xuciSvili 1989 1082 maka Zebniauri 1979 1083 mariam gogatiSvili 1987 1084 giorgi demetraSvili 1983 1085 jaba nozaZe 1975 1086 giorgi gejaZe 1989 1087 irma barbaqaZe 1987 1088 rusudan maniJaSvili 1976 1089 mariami samadaSvili 1989 1090 besik meliqiZe 1985 1091 aleqsi ...

vjyfobktj,ty5 2

ars siyvaruli!..~ioane xuciSvili scenografi jer Zveli unda aRdges, rom Semdeg Seiqmnas axali, radgan warsuli epoqis ferisa da formis aRdgenis procesi...

gvari saxeli regioni

... q/qarTli 61 26 fuleriani naTia q/qarTli 70 27 liparteliani soso q/qarTli 44 28 xuciSvili aleqsi q/qarTli 61 29 arabuli badri q/qarTli 56 30 ordiniZe Salva q/qarTli 73 31 xaraiSvili paata q/qarTli 50 32 gavaSeliSviliTeimuraz q/qarTli 43 33 qiziyelaSvilimixeili q/qarTli 61

Ffsiqiatriuli momsaxurebis dawesebulebebi

T: 8 250 75193 siRnaRi siRnaRis r-ni S.p.s. "fsiqonevrologi" siRnaRi, d. aRmaSeneblis 15. xuciSvili mariana. T: 893 909227 mcxeTa-mTianeTi mcxeTa mcxeTis pirveladi jandacvis centri "janmrTeli Taoba"' mcxeTa, kostavas N 28. qeTevan loria.

prioriteti Priority - 2008 wlis agvistos omi – ori wlisTavi ...

Human . adamianis . uflebaTa . Rights . prioriteti . Priority . 2008 wlis agvistos omi – ori wlisTavi ... qeTevan xuciSvili, Ria sazogadoeba-fondi saqarTvelo,