Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yaflanan

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS

ULUSLARARASI DEN‹Z ve T‹CARET A⁄USTOS 2007 044 THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK‹ HAZ‹NE; MAR‹NALAR BANU SARI MAR‹NALAR // MARINAS Türkiye'de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y›llard›r gündemdeki yerini koruyor. ‹halelerin ard ...

FLOWER OF THE WORLD SHIPBUILDING INDUSTRY DÜNYA GEM ...

Bu performans dünya ekonomisinin düzelmeye bafllamas› ve Çin'de yaflanan ekonomik geliflimin sonucunda talepte meydana gelen art›flla mümkün olmufltu.

Antenatal Dönemde Steroidlerin Fötal Beyin Üzerine ...

Özetle, erken dönemdeki stres ve yüksek düzeyde ste-roidlere mâruz kalma memelileri daha korkak, tedirgin yapar ve daha sonra yaflanan stres durumlar›nda daha fazla noradrenerjik, kortikostreroid ve vazopressin ce-vab› verilmesine neden olur.

Colonic malignant melanoma, primary or metastatic? Case report

Olgu çekumda nadir görülen bir lezyon olmas› ve ay›r›c› tan›s›nda yaflanan güçlükler nedeniyle; primer mukozal melanom ve bilinmeyen veya regrese bir odaktan metastaz yapan malign melanom ay›-r›c› tan›s› konusundaki literatür bilgileri eflli¤inde sunulmufl-tur.

Revision and reconsideration of the legislations regarding ...

BTK'n›n kuruldu¤u 2000 y›l›ndan bugüne kadar yaflanan geliflmeler incelendi¤inde sektörde köklü de¤iflikliklerin gerçekleflti¤i görülmektedir.

Birinci Basamak Sağl›k Hizmetlerinde Çal›şan Pratisyen ...

An-tipsikotik ilaç tedavisinde yaflanan en önemli zorluk hastala-r›n düzenli takip edilememesi (%75.9) olarak bildirildi. Psi-kotik bozuklu¤u olan hastalar›n tedavisine bafllamay› yorda-yan etkenlerin pratisyen hekimin psikotik hastal›ktan kuflku-lanmas› ve bu hastalar›n birinci ...

A STUDY VARIOUS FACTORS RELATED TO SUICIDE PROBABILITY

Bu faktörler, ailede intihar giriflimi öyküsü, eflle yaflanan sorunlar, düflük sosyal beceri düzeyi olarak belirlenmifltir. Anahtar Kelimeler: ‹ntihar olas›l›¤›, depresyon, ‹ntihar Olas›l›¤› Ölçe¤i (‹OÖ) INTRODUCTION In the last few decades increase of suicide and suicide ...

16.inepo U on.fh10

... da temin etmede büyük s›k›nt›lar çekilebilece¤i yönündeki tahminleri; ozon tahribat›yla baflta cilt hastal›klar› olmak üzere insanda görülmesi beklenen de¤iflik rahats›zl›klar; yine tar›mda meydana gelebilecek ürün verimlili¤inin azalmas›; bugün yaflanan küresel ›s ...

Evrimsel Perspektiften Depresyon ve Sitokinler

... n›ftand›r; "sosyal anksiyete" risk almay›, gruptan d›fllanmay› en-gelleyici bir stratejidir; "yayg›n anksiyete" tehdit alt›n-dayken tedbirli olmay› sa¤lar, yavrunun anneden ayr›l-d›¤›nda yaflad›¤›, belki de Otto Rank'›n iddia etti¤i gibi do¤umla ilk olarak yaflanan (20 ...

(16) Eda KargÝ

ÖZET: Ülkemizde yaflanan h›zl› sosyal ve ekonomik de¤iflimlere paralel olarak sa¤l›k sorunlar›n›n boyutlar› da önemli ölçüde de¤ifl-mektedir.