Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yapay

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL ...

56 YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ Ahmet TORTUM 1, Nadir YAYLA 2, Mahir GÖKDAĞ 3 SUMMARY In this study, the mode choices of the intercity freight transportation are modeled with the ...

KSEL YÖNTEMLERLE VE YAPAY Sø1ø R Aö LARIYLA TAHMø N EDø ...

5. UluslararasÕ øleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 MayÕs 2009, Karabük, Türkiye © IATS’09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

Yapay Resiflerde Balık Örnekleme Yöntemlerinin ...

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (3-4): 287-293 © Ege University Press ISSN 1300 - 1590 http://jfas.ege. edu.tr/ Araştırma Notu / Research Note Yapay Resiflerde Balık Örnekleme Yöntemlerinin Etkinliğinin ...

S›n›r Kişilik Organizasyonu Temelinde Narsisistik ...

152 S›n›r Kişilik Organizasyonu Temelinde Narsisistik Kişilik Bozukluğu ve Yapay Bozukluk: Psikanalitik Psikoterapi Süreci Dr. Gamze ÖZÇÜRÜMEZ 1, Dr. Nilgün TANRIVERDİ 2, Dr. Leyla ZİLELİ 3 1 Uzm., 2 Yrd. Doç., 3 Prof., Başkent Ü.

TURMA YÖNTEMLER METHODS OF FORMATION OF ARTIFICIAL ENAMEL ...

Süleyman Demirel Üniv Diş Hek Fak Cilt/Vol.:2 Sayı/No.:2 Sayfa/Page: BAKTER ĐYOLOJ YAPAY ÇÜRÜK OLU METHODS OF FORMATION BACTERIOLOGICAL TECH Deniz C. CAN- KARABULUT

Lack of Minority Advantage in Drosophila melanogaster Mutants

Drosophila melanogasterMutantlarında Azınlık Avantajının Yoklu¤u Özet: Bu çalıflmanın amacı Drosophila'nın efleysel davranıfllarında azınlık etkisi adı verilen frekansa ba¤lı uyumun genelli¤ini sınamak, yapay koku sinyallerinin ve sinekleri kanat keserek iflaretlemenin frekansa ba ...

Feldispat-kuvars ay›r›m›nda hidroflorik asit kullan ...

Bu çal›flma kapsam›nda literatürde verilen an-yonik/katyonik, anyonik, katyonik ve noniyonik toplay›c›lar›n kullan›ld›¤› yöntemlerin baz›lar› seçilerek laboratuvar flotasyon makinas›nda fel-dispat ile kuvars›n kar›flt›r›ld›¤› yapay kar›fl›ma uygulanm›flt›r.

E**T*MDÜNYASININ N*TEL ARA*TIRMA PARAD*GMASIYLA *NCELENMES ...

E**T*MDÜNYASININ N*TEL ARA*TIRMA PARAD*GMASIYLA *NCELENMES*: DO*AL YA DA YAPAY Durmu*EK*Z * Özet Bu kuramsal incelemenin temel amac*, ülkemizde e*itim ara*t*rmas*nda yayg*nve bask*nolarak kullan*lan nicel ara*t*rma paradigmas*na kar**, nitel ara*t*rma paradigmas*arac*l***yla e*itim dünyas*n ...

DİSMORFİK HASTALIKLARIN GÖRÜNTÜ ANALİZİ İLE AYIRT ...

Bu eğitim işlemi yapay sinir ağları ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, kullanılan iki farklı yapay sinir ağı metodu ile %68,7 doğrulukta down sendromlu kişinin klinik ön tanısı konulabilmektedir.

ÖZ UYKU APNES Đ TÜRLER Đ N Đ N SINIFLANDIRILMASI

aşamalarında verilerin sınıflandırılması için yapay sinir a ğları (YSA) yöntemi kullanılmı ştır. Çalı şma sonucunda uykuda geli şen apneyi çok dü şük hata oranı ile sınıflandıran yeni