Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yapilan

TRANSREKTAL ULTRASON EŞLİĞİNDE YAPILAN PROSTAT ...

genel Ürolojİ/ general urology 432 türk Üroloji dergisi: 31 (3): 432-437, 2005 transrektal ultrason eŞlİĞİnde yapilan prostat bİyopsİsİnde mİdazolam kullanimi: sedasyon ve retrograd amnezİnİn ...

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLÝ SORUNLARINDAN BÝRÝ OLARAK ...

gÜnÜmÜzÜn ÖnemlÝ sorunlarindan bÝrÝ olarak tÜkenmÝÞlÝk sendromu ve denÝzlÝ'de yapilan bÝr araÞtirma gÜnÜmÜzÜn ÖnemlÝ sorunlarindan bÝrÝ olarak tÜkenmÝÞlÝk sendromu ve denÝzlÝ™de yapilan bÝr araÞtirma

**B*RL*** YAPILAN F*RMALAR CO-OPERATING COMPANIES

**B*RL*** YAPILAN F*RMALAR CO-OPERATING COMPANIES AG M Mühendislik Ltd. Engineering Ltd. * n * aat Mühendisli * i Projeleri / Structural Projects • Hadjieleftheriadis Evi / Hadjieleftheriadis House • Has an key f • * srail Büyükelçili * i - Yeni Kançılarya Binası / Embassy of ...

MESANE KANSERİ NEDENİYLE RADİKAL SİSTOPROSTATEKTOMİ ...

Üroonkolojİ/ urooncology 490 türk Üroloji dergisi: 31 (4): 490-494, 2005 mesane kanserİ nedenİyle radİkal sİstoprostatektomİ yapilan hastalarda rastlantisal prostat kanser orani the rate of incidental ...

İ LKÖ Ğ RET İ M OKULLARINDA MÜZ İ KLEND İ R İ LM İŞ ...

İlkÖĞretİ. m okullarinda mÜzİklendİrİlmİŞ matematİ. k oyunlariyla yapilan ÖĞretİmİn akademİk baŞari ve tutuma etkİsİ. melike dİnÇer

İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNİN ...

İlkÖĞretİm fen ve teknolojİ derslerİnİn ÖĞretİmİnde laboratuvarin yerİ ve basİt araÇ gereÇlerle yapilan fen deneylerİ konusunda ÖĞretmen adaylarinin gÖrÜŞlerİnİn

TRANSREKTAL ULTRASON EŞLİĞİNDE PROSTAT İĞNE ...

GENEL ÜROLOJİ/ General Urology Türk Üroloji Dergisi: 32 (3): 411-415, 2006 411 TRANSREKTAL ULTRASON EŞLİĞİNDE PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİNDE %0.1 BUPİVAKAİNLE YAPILAN KAUDAL ANESTEZİNİN ETKİNLİĞİ ...

B‹POLAR BOZUKLUKTA BEY‹N KAN AKIMININ ‹NCELENMES ...

Anahtar Sözcükler: Bipolar bozukluk; mani; SPECT K R İ Z 37 Kriz Dergisi 15 (2): 37-48 B‹POLAR BOZUKLUKTA BEY‹N KAN AKIMININ ‹NCELENMES‹: SPECT ‹LE YAPILAN KARfiILAfiTIRMALI B‹R ÇALIfiMA* D. Gündo¤ar**, H. Özsan***, Ö.

www.oxilite.com.tr

w w a a t t e e r r p p u u r r i i f f i i c c a a t t i i o o n n t t e e c c h h n n o o l l o o g g i i e e s s , , i i n n c c . . w w p p t t summary of tests being executed with oxilite or neutral oxilite produced on wpt water-master equipment.

TÜRK*YE'DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DO*RUDAN YABANCI ...

2. Ulusal *ktisat Kongresi/20- 22 *ubat 2008/DEÜ **BF *ktisat Bölümü/*zmir Türkiye TÜRK*YE'DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DO*RUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GEL***MSEYR* Mustafa Terin 1 *brahim Y*ld*r*m 1 ÖZET Ülkelerin ekonomik kalk*nmas*nda yat*r*mlar büyük önem ta**maktad*r.