Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yapra

ÜN¯VERS¯TEDE MATEMAT¯K ÖˆRET¯0¯NDE B¯LG¯SAYAR CEB ...

Journal of Education ), 40 (2011), 140-151 144 2.1. Çal'˙ma Yapra˜'nda MATH S'Q'fland'rmaya Göre Kullan'lan Beceriler Taylor polinomlar'Q'n elde edili˙ine yönelik haz'rlanan çal'˙ma yapra˜'nda, MATH V'Q'fland'rmaya göre ö˜renciler taraf'ndan kullan'lan zihinsel aktiviteler ve beceriler ile ...

Toxicity of Crude Neem Leaf Extract Against Housefly Musca ...

Ham Neem Yapra¤ı Özütünün Yetiflkin Karasine¤e (Musa domestica L.) Karflı Toksisitesinin DDVP'nin (Dichlorvos) Toksisitesiyle Karflılafltırması Özet: Ham neem yapra¤ı özütünün karasine¤e (Musca domestica L.) karflı toksisitesi DDVP'nin (Dichlorvos) toksisitesiyle ...

Antioxidant and Antibacterial Activities of Various Extracts ...

Taze Çay Yapra ğı ve Ye şil Çayın Ekstrakt ve Fraksiyonlarının Antioksidan ve Antibakteriyel Etkileri Öz: Taze çay yapra ğı (FTL) ve ye şil çayın (GT) metanol, etanol ve su ham ekstraktları ile bu ekstraktların

Interactive Effect of Nitrogen and Boron on Cotton Yield and ...

N ve B uygulamalar›n›n lif kalite özelliklerinde önemli bir etkisi gözlenmemifltir. Çal›flma toprak B düzeyi düflük oldu¤unda, pamuk bitkisinin ek bor uygulamas›na gereksinim duydu¤unu ortaya koymufltur. Anahtar Sözcükler: Pamuk, yapra¤a B uygulamas›, N dozlar›, verim ...

Sera * çi Bitki Topluluklarõnõn Mikroklimatolojik Modelle ...

Geni* sõra arasõ uzaklõk 1.6 m, dar sõra arasõ uzaklõk 0.5 m ve sõra üzeri uzaklõk 0.45 m'dir. Bitki mimari parametreleri: Bitki mimarisini tanõmlamak amacõyla rastgele 10 adet hõyar bitki standõ seçilmi*; yaprak sayõsõ (n), yapra*õn uzunlu*u (l L) ve geni*li*i (w L), yaprak sapõnõn yatay ...

2 cansaran

Ayrıca, kök, gövde ve yapra ğın anatomik özellikleri ara ştırılmı ştır. Ekolojik ve fenolojik özellikleri ara ştırılırken; vejetatif ve generatif geli şme dönemlerinde, E. amasianum ’un

Bat' Akdeniz Bölgesi Örtüalt' Kavun Yeti˙tiricili˜i Yap ...

Serada 'rk ay'U'F' çe˙itlerle yap'lan testleme Seraya dikilen çe˙itlerin birinci ve ikinci gerçek yapraklar' öncelikle nemlendirilmi˙, daha sonra külleme etmeninin sporlar' f'rça yard'P' ile al'Q'p, her bir nemlendirilmi˙ yapra˜'n üzerine gelecek ˙ekilde konulmu˙tur. 15 gün sonra yapraklar ...

Contents İçindekiler

... 37Üzüm alan ve üretimi, 2000-2009 40 2.37Grapes area and production, 2000-2009 2.38Çe˙itlerine göre üzüm üretimi, 2004-2009 40 2.38Grapes production by variety, 2004-2009 2.39Portakal, mandalina ve limon üretimi, 2000-2009 41 2.39Oranges, mandarin and lemons production, 2000-2009 2.40Ya˙ çay yapra ...

Asitane Restaurant Winter List 2009-2010 A4

Kayõsõ Asidesinde Dana Külbastõsõ (1844) 32 TL Tarhun, kimyon, kekik ve defne yapra*õyla dinlendirilmi* bon*le dilimleri, kayõsõ asidesi ile Veal Marinated in Apricot Sauce Veal seasoned with cinnamon and black pepper, served in an aromatic apricot sauce 24.

RURAL BANKS

... OATerminal/Under Glorious Bible Church Tel:+233 (0) 352322100 +233 (0) 278044445 +233 (0) 208177382 Fax: +233 (0) 352322100 TECHIMAN Opposite Goil Filing Station Tel:+233 (0) 352091134 +233 (0) 208181821 +233 (0) 208177382 WAMFIE P. O. Box 26 Wamfie-B/ARegion Tel: +233 (0) 244954643 +233 (0) 244858594 YAPRA RURAL ...