Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yazma

Türk Öğrencilerinin Yazma Kaygısı: Ölçek Geliştirme ...

Writing Anxiety of Turkish Students: Scale Development and the Working Procedures in Terms of Various Variables Türk Öğrencilerinin Yazma Kaygısı: Ölçek Geliştirme ve Çeşitli Değişkenler Açısından Yordama Çalışması

Ö * renme Amaçlõ Yazma Aktivitelerinin ve Analoji ...

GÜ, Gazi E * itim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayõ 2 (2009) 401-419 Ö * renme Amaçlõ Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanõn Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularõnõ Ö * renmeye Etkisinin * ncelenmesi The Effects of Writing to Learn Activities and Students' Analogy Construction on ...

Psikiyatri ve Psikiyatrid›fl› Hekimlerin Benzodiazepin ...

Psikiyatri ve psikiyatrid›fl› hekimlerin benzodiazepin reçetesi yazma örüntülerinin incelenmesi Endikasyon fiehir (n=48) K›rsal (n=90) p n% n% Anksiyete bozuklu. 43 90 88 98 0,037 Depresyon 14 29 48 53 0,009 Deliryum tremens 21 44 24 27 0 ...

Ö*RENME STRATEJ*LER*N*N OKUDU*UNU ANLAMA VE YAZMA BECER*LER ...

E*itimde Kuram ve Uygulama 2007, 3 (1):69-86 Journal of Theory and Practice in Education Makaleler/Articles ISSN: 1304 ...

İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ...

İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANMALARININ YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ * Dr. Yalçın BAY Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Altındağ/ANKARA yalcinbay73@gmail.com ÖZET İlk okuma yazma öğretimi eğitim öğretim faaliyetlerinin en temel öğesidir.

ANADOLU UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY PROGRAM IN ENGLISH ...

... Microsoft Word - KONUŞMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ (BAHAR) Author: pc Created Date: 11/11/2011 1:30:24 PM

İNGİLİZCE'Yİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN KALEM ...

İNGİLİZCE'Yİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN KALEM-KAĞIT VE BİLGİSAYAR ÖRNEKLERİNDE YAZMA NİTELİĞİ ÜZERİNDEKİ CİNSİYET ETKİSİ Gender Effect on The Writing Quality of Pen-Paper and Computer Samples of EFL Learners Selami Aydn › Balkesir Ü › niversitesi, Necatibey ...

Mesiha TOSUNO * LU* Nuray TOSUNO * LU** Fatih ARSLAN***

Ticaret ve Turizm E * itim Fakültesi Dergisi Yõl: 2008 Sayõ: 2 Journal of Commerce & Tourism Education Faculty, Year: 2008 No: 2 133 KAYNAKÇA ACAT, M. B. ve ÖZSOY, U. " Ses Temelli Cümle Yöntemiyle * lkokuma-Yazma Ö * retiminde Kar * õla * õlan Güçlükler ", Ulusal Sõnõf Ö*retmenli*i ...

V on N eum ann M im a r is in in B ile en ler i

V on N eum ann M im a r is in in B ile en ler i321 ––– GM B e ie rl irl ke /k eÇ z ik leBm ir iBm i lre im r ii Y lea tz i m im aç lY a ro lla r kB a in le a le lan rley raa rd

Structured authoring and XML

scriptorium 3  Leaf—An element with no descendant elements. Name, for example, is a leaf element in Figure 1.  Parent/child—A child element is one level lower in the hierarchy than its parent.