Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yeterince

ENFLASYON, PARA VE MAL› BASKI: ›KT›SAT POL›T ...

Enflasyonu belli bir kapsamda tart˝˛-mak iÁin baz˝ sorular soral˝m. ›ktisatÁ˝lar olarak T¸rkiyeídeki enflasyon s¸recini do﷿-ru olarak, yeterince aÁ˝klayabildik mi?

The Current Status of Social Studies Education in Turkey

Bu tartışmalar göstermiştir ki Türk eğitim sisteminin merkezi sınav sistemlerine dayalı olması, öğretmenlerin yeni sosyal bilgiler programını uygu-lamaya yeterince hazır olmamaları, ders öğretim materyali ve kaynak yetersizliği yeni programın uygulanması ile ilgili ortaya çıkan ...

Kendilik Psikolojisi Kuram›na Göre Kendilik Bozukluklar ...

Kendilik Bozukluklar›nda Psikopatoloji Kendilik nesnelerinin tutumlar›ndaki farkl›l›k-lara dayanarak, kendilik patolojisi sendromlar› yeterince uyar›lmam›fl kendilik (understimulated self), parçalanan kendilik (fragmenting self), afl›r› uyar›lm›fl kendilik (overstimulated self) ve ...

Approaches of Geography Teachers to Geographical Information ...

Ö*rencilerin bir yandan anlatõlan co*rafi konularõ aktif olarak ö*renmeleri, di*er yandan da çok yönlü becerilerini geli*tirmelerine imkan tanõyan CBS, bir e*itim aracõ olarak Türkiye'de yeterince tanõnmamakta ve bu sistemden etkin olarak istifade edilmemektedir (Demirci, 2007).

HASTANELERDE VERİMLİLİK ARTIŞI İÇİN HASTA ...

Yukarıda ifade edilen görüşlerin ışığında araştırmanın misyonu, ülkemizde yeni yer edinmeye başlayan ve henüz yeterince özümsenmemiş olan hasta güvenliği uygulamalarının önemine dikkat çekmek ve sağlık sektörü paydaşlarının farkındalık düzeylerini artırmaktır .

John Millington Synge's Riders to the Sea in Terms of ...

Ancak incelendiklerinde, bu sözde bilgi kaynaklarõnõn yeterince güvenilir olmadõklarõ ve hem kendi içlerindeki hem de aralarõndaki tutarsõzlõklar sebebiyle kapsamlõ bir bilgi bütünü oluşturacak şekilde birbirleriyle ilişkilendirilip birleştirilemeyecekleri ortaya çõkmaktadõr.

THE COMPARATIVE EFFECTS OF 2000-2001 FINANCIAL CRISES AND ...

Söz konusu olan 2000 - 2001 bunalımı mevzuatın yeterince uygulanmamasından, sermaye piyasalarının yeterince derin olmamasından, risk değerlemesinin eksikliğinden, bankaların yakın ilişki içinde bulunduğu kurumlara aşırı kredi sağlamalarından, kısıtlı faiz hadleri, gözetim ...

The Evaluation of the Unit " Structure and Properties of ...

Konularda en az yer verilen bir diğer beceri ise hipotez kurma becerisidir. 1,8 gibi düşük bir ortalama bu beceriye ünitede yeterince yer verilmediğini göstermektedir.

Geçmi*ten Günümüze Tõbbi ve Aromatik Bitkilerin ...

Tõbbi ve aromatik bitkilerde sürdürülebilir üretim ve pazar potansiyelini yeterince değerlendirmek için bu ürünlerin istenen miktar ve kalitede olmasõ gerekmektedir.

Basit Þizofreni

Basit yýkýmla giden bozukluk-basit þizofreni (Mc Glashan ve Fenton'un DSM-IV için önerdikleri ölçütler A. Aþaðýdakilerin tümü ile özellikli bozukluk: 1) Aktif dönem psikotik belirtilerin (A taný ölçütleri) yeterince uzun süre görülmemesi 2) Belirgin sanrý, varsaný, enkoherans ...