Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yifsizis

xelSekruleba

19 danarTi # `akademikos n. yifSiZis saxelobis centraluri sauniversiteto klinikis~ specifikacia danamati `hospitaluri seqtoris generaluri gegmiT~ gaTvaliswinebuli infrastruqturis zogad moTxovnebze `akademikos n. yifSiZis saxelobis centraluri sauniversiteto klinikis~ privatizaciisa da rekonstruqciis Semdgom ...

ასოციაცია მწვანე ...

misamarTi: Tbilisi, yifSiZis 5a, IV sadarb. VII sarT. safosto misamarTi: WavWavaZis gamz.#62, Tbilisi, 0162 tel: (+995 32) 22 16 04, 22 38 74 faqsi: (+995 32) 22 38 74 el-fosta: greenalt@greenalt.org veb-gverdi: www.greenalt.org ასოციაცია მწვანე ...

sainformacio xasiaTis Sexvedra JurnalistebTan: 12:00 16 ...

q.Tbilisi, yifSiZis q.7 (galerea “hobi”, g.Wanturias 5); q.gori- antonovis 7 . 22 noemb-9 dek. norvegiis ltolvilTa sabWos mier genderis sakiTxebze gamocemuli

Tbilisi

(sabavSvo baRis mimdebare teritoria) mimdebare teritoria) 232 94 42 Sps "ji pi si afTiaqi" #52 WavWavaZis gamziri #24 223 44 46 Sps "ji pi si afTiaqi" #67 faliaSvilis quCa #72 223 10 85 Sps "ji pi si afTiaqi" #34 yifSiZis q. #7 225 80 71 siTifarma-morkinali 26 maisis moedani #1 240 21 02 didube-CuRureTi dasaxeleba ...

sakuTari saxeli qarTul originalur agiografiul mwerlobaSi

Rlontis, e. metrevelis, s. kakabaZis, b. jorbenaZis, u. saxlTxuciSvilis, i. yifSiZis, f. erTeliSvilis, g. meliqi-Svilis, p. cxadaias, g. bedoSvilis, m.

nikoras warmatebis 7 saidumlo

li siswrafiT gamoirCeva. koleqtiuri genia rogor iqmneboda MASERATI P.S. jerjerobiT gayinuli lobios SeZena SegiZliaT yifSiZis, baxtrionis da varkeTilis safirmoebSi

qveynis umweo mosaxleobis samedicino daxmareba

Sps "Tb. #5 samSobiaro saxli" _ Temqa, me-11 m/r, I kv. ss Tb. hematologiis da transfuzio-logiis s/k/ instituti _ al. yazbegis gamz. #22 Tssu "akad. n. yifSiZis sax. centralu-ri klinika" _ vaJa-fSavelas gamz. #29 Sps "neiroqirurgiis centri" _ vaJa-fSavelas gamz. #29 Sps "iv. javaxiSvilis sax.