Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yofila

qveyana yvelgan erTi unda yofiliyo, magram qarTvelisaTvis ...

yvebi yofila....saiaTnova TaTris moednis Tavze wamomarTul cixis ekle-siad wodebul surfgeorqis taZ-ris ezoSi daukrZalavT da dRes eklesiis kedelSi Casmul Savi

erTi qaliSvilis zRapari

erTi qaliSvilis zRapari erTi kaci yofila. kaci xelmwifesTan muSaobda da amitom Zalian gamdidrda (mdidari gaxda). am kacsac sami qaliSvili hyavda, sxva ...

masalebi saqarTvelos qristianuli arqeologiisaTvis

yofila, es naTelhyo eklesiis galavanSemovlebul ezoSi gamarTuli samarovnis Seswavlam. gaTxrebma cxadhyo, rom aRniSnul saukuneebSi aqauroba mWidrod yofila dasaxlebuli ...

pirvelad saqarTveloSi jeoseli, EMS da RIM warmogidgenT bleqberis ...

rac arcerT wels ar yofila. ba TumSic iyvnen kargi monawilee bi... kargia, rom wels bevri biWi movida konkursze da Tanac Za lian kargi monacemebiT.

Tbilisi Bakery Plant 4” J.S.C.

wlidan sawarmoSi muSaobs ubnis ufros ostatad. sxva sawarmoebTan da dawesebulebebTan dakavSirebuli ar iyo. sxva iuridiuli piris sameTvalyureo sabWos wevri ar yofila.

xelovnebame-5 klasi kaxa

``odesme didi yofila saqarTvelo~odesme didi yofila saqarTvelo~. . . . . .. . . . . . 7575 xxelovneba da sazogadoeba elovneba da sazogadoeba ...

I aRmasrulebeli angariSi 1

yofila am valdebulebaTa Zalian mniSvnelovani darRvevebi an potenciuri darRvevebi. umetes SemTxvevebSi, roca foli hoagis warmomadgenlebma aRmoaCines is sferoebi ...

ganCineba

gadawyvetilebis amgvari aRsruleba sadavod gaxada, warmodgenili ar yofila, samoqalaqo kodeqsis 428-e muxlis safuZvelze, valdebulebiTi urTierToba Sewyvetilad unda

axali sagadasaxado kodeqsi axali gamowveva biujetisTvis

tendenciebma miuTiTa, rom es molodini usafuZvlo ar yofila. Tumca, wlis ganmavlobaSi biujetis saSemosavlo parametris ramdenjerme, Tanac aseulobiT milioni lariT gazrda

damoukidebeli garemosdacviTi konsultantis ( IEC ) mier baqo ...

milsadenis sistemis mSeneblobis dros jer ar yofila gankarguli. konsultants axlaxans gadaeca gansaxilvelad III klasis cvlilebebis menejmentis dokumenti, romelic Tavazobda ...