Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yofiliyo

vardobisTvis iasamnebi

... goguaZe, fotoxelovani: - `2006 wlis 1 ivniss, rode-sac bavSvebisTvis mziurSi RonisZieba gavmarTeT ar gvqo-nia Canafiqri, rom es yovelw-liuri festivali yofiliyo. imdenad kargi da lamazi dRe gamovida, rom imave saRamos gadavwyvite yovelwliuri festivalis saxe mimeca. nodar dumbaZis survili iyo mziuri yofiliyo ...

`mwignobroba

Zveli qarTuli `asomTavruli~ damwerlobis specialuri struqturul-tipologiuri Seswavla avlens mis utyuar kavSirs Zvel berZnul damwerlobasTan, romelsac igi emyareba da romelic unda yofiliyo gamoyenebuli prototipad, iseve rogorc damwerlobaTa zemoxsenebuli tipologiuri jgufis SemTxvevaSi.

bilingvuri ganaTleba:

bilingvalebi iTvlebodnen potenciur moRalateebad. sinamdvileSi, nebismieri adamiani, ro-melic or an met kulturas miekuTvneboda, ar unda yofiliyo sando, vinaidan amosavlad miCneuli iyo is, rom adamiani unda yofiliyo erTenovani, mravalenov-neba ki iTvleboda RvTis risxvad, romelic kacobrio-bas sdevs ...

qarTuli saliteraturo enis istoriis sakiTxebi

Tumca axal qarTulSi gansxvavebuli gvaqvs kunZuli da naxevar-kunZuli, magram Zvel qarTulSi aseTi diferenciacia ar unda yofiliyo da iq erTi da igive sityva ( xerTvisi iqneboda igi, kunZuli , Tu Walaki ) gamoyenebuli unda yofiliyo rogorc kunZulis, ise naxevarkunZulis aRsaniSnavad. aseTi ganur-Cevloba ...

gazafxuli

ar yofiliyo bleqberi, am adamianis werils wavikiTxavdi meore dRes da is SouSic ver moxvdeboda~. Giorgi Khaburdzania ( producer of Rustavi 2): If this hadn’t happened

kvleviTi kiTxva

... ra iwvevs ojaxSi Zaladobas, rogorc qmedebas, didi xania mimdinareobs. braunmilerisa ( Susan Brownmiller, 1975) da sxva radikali feministebis azriT, amis mizezi mamakacis mxridan Zalauflebis demonstrirebis survili iyo, ( Weisberg, gv. 411-413) isini miiCnevdnen, rom ojaxuri Zaladoba danaxuli unda yofiliyo ...

Sweeney Agonistes

SesaZloa, swored amgvarma da msgavsma interesebma ganapiroba is, rom suinis dramaturgiuli xorcSesxmisaTvis eliotma vodevilis forma airCia. "melodrama" nawarmobs pirobiTad daerqva - im azriT, rom is unda yofiliyo musikis TanxlebiT Sesrulebuli warmodgena. faqtiurad ki "fragmentebi" martivi siuJetiT ...

bynthytnb! mimozebs

VFVEKB VFVEKB VFVEKB VFVEKB VFVEKB mfhsdtk tvbuhfynsf gfnhbjnekb ufvjwtvf itthst,ekb infnt,blfy vfvekb `CemisTana uTvistomo kacisaTvis qveyana yvelgan erTi unda yofiliyo, magram qarTvelisaTvis saqarTvelo didi rama yofila~...

genderul JurnalistTa saerTaSoriso koalicia

Cemgan gansxvavebiT. igi unda wasuliyo ZmasTan aseT dRes da mieloca misTvis. da wavida. me ki saxlSi marto davrCi da Tavs Cemi qmris ukanono colad vgrZnobdi, mitovebu-lad da ubedurad. mere me mivlinebaSi wavedi da roca davbrundi, mezoblisgan gavige, dedamTili yofiliyo CvenTan. nuTu yinuli daiZra? araferi ...

saqarTvelos cixesimagreebi da safortifikacio qseli

TavdacviTi daniSnulebis koSkebi iseT adgilebSi iyo agebuli, rom am koSkidan SesaZlebeli yofiliyo mtrisTvis brZolis gamarTva da misi mogerieba. aseTi koSki iseTnairad iyo mowyobili, rom SesaZlebeli yofiliyo dasveneba, Zili, saWmlis momzadeba - anu SedarebiT xangrZlivad cxovreba. saTvalTvalo koSkebi ...