Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yurznis

kaxeTis s xma - xSiri naleqebis Semdeg siR naRis zogierT saxls ...

rTvlis sakiTxis gadaWras, jer ucnobia. faqtia, rom yurZnis mosavali stiqiis gamo SarSandelTan SedarebiT, TiTqmis orjer ufro naklebia. wels kaxeTSi 94 719 tona yurZnis ...

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gazeTi

kuTrebiT didi raodenobiTaa yurZnis wip-waSi da yurZnis kanSi. aqedan gamomdinare, Rvinis dayenebis qarTuli, ufro zustad ki, kaxuri wesi (Rvinis WaWaze dayeneba) evro-

Our History

History. Company Today. Mission. Vision. Markets. Mikitani. Metekhi. Zedashe 150cl. Zedashe 75cl ... ganvagrZobT sakuTar venaxebSi qarTuli endemuri jiSis yurZnis

ZiriTadi monacemebi da mimarTulebebi 2006-2009 wlebisaTvis

yurZnis naturaluri Rvinoebi da feroSenadnobebi. maTi wili mTels eqsportSi Sesabamisad 14,8 12.9, 7.5 da 6.6 procents Seadgens. importSi ki 10.1 procentiT pirveli adgili ...

kaxeTi

venaxebis saerTo farTobis da yurZnis mosavlis TiTqmis 50%. aq yovelwliurad ikrifeba 120-150 aTasi tona yurZeni. gavrcelebulia iseTi unikaluri jiSebi

Semosavlebi Gadasaxadebi

dRg saqarTvelos teritoriaze realizebul yurZnis naturaluri Rvinoebze, garda cqriala da SuSxuna Rvinoebisa (maT Soris Sampanuri) da Semagrebuli Rvinoebisa ...

1901-1975

sqemebia. siRnaRis qedi, yurZnis mtevaniviT asxmuli saxlebiT, xo-maldiviT micuravs alaznis velis zRvasaviT gaSlil sivrceSi. alaznis velis sxvadasxva variaciebi - impre-

2010wlis soflis meurneoba

danarCeni regionebi 35.1 38.2 24.0 20.7 22.4 The remaining regions cxrili 2.2.18. yurZnis warmoeba regionebis mixedviT (aTasi tona) TABLE 2.2.18.

Sinaarsi

bostneulis, yurZnis, mcenareuli cximebis, Saqris, mTeli xorcis, msxvilfexa rqosani pirutyvisxorcia, Roris xorcis, cxvrisa da Txis xorcis, frinvelis xorcis, rZisa da

mwvane Green News - Green News

yurZnis wveni 6 Zroxis xorci 7,2 soio 8,2 xorblis puri 9,44 kvercxi 9,75 orcxobila 11,8 xaWo 12,6 araJani 13,22 Saqari 16,4 funTuSa 17.88 yveli 25,9