Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zaburze

ASSESSMENT OF POSTURAL BALANCE FUNCTION BADANIE ZDOLNO Ś CI ...

Dlatego przyczyn zaburze ń zdolności zachowania rów-nowagi cia ła upatrywa ć można w niedoskona łości którego ś z elementów funkcjonowania uk ładu równowagi.

OCENA SKUTECZNO CI ZAŁO ENIA SZWU OKR NEGO SPOSOBEM ...

czynnociowych lub strukturalnych zaburze szyjki ma- cicy. Stan ten jest przyczyn blisko 15% nawracajcych poronie i porodów przedwczesnych mi dzy 16 a 28

DEKLARACJA ZGODNOCI WE

PN-EN 55015: 2000 Dopuszczalne poziomy i metody pomiarÛw zaburze radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzdzenia owietleniowe i urzdzenia podobne Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment PN-EN 61000-3-2:2002 (U) ...

Zespół metaboliczny. Część II: patogeneza zespołu ...

kich jak upośledzona tolerancja glukozy, insulinooporność, hiperinsulinemia, otyłość, zaburze nia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, stan prozapalny i prozakrzepowy.

PSYCHOTERAPIA SCHIZOFRENII: CELE, SKUTECZNO**, SPECYFIKA ...

Meder J. Trening umiej*tno*ci spoøecznych w rehabilitacji zaburze* psychicznych. Katowice: Wydawnictwo „*l*sk"; 1999. 6. Cechnicki A. Analiza wpøywu wybranych czynników na wyniki leczenia w obszarze spoøecznym.

Analiza zmian w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym u ...

Ich niedobór w okresie życia płodowego oraz w pierw-szych dwóch latach życia dziecka prowadzi do wielu zmian neurologicznych, spośród których należy wymienić zaburze-nia dotyczące nerwów czaszkowych (III, IV, VI, VIII, IX), za-burzenia koordynacji i równowagi, apraksję ruchową, spa-

Stan układu sercowo-naczyniowego u pacjentów w różnych ...

przewlekły stan zapalny, czynniki prozakrzepowe, zaburze nie równowagi między tlenkiem azotu i endoteliną, zaburze nia wapniowo-fosforanowe oraz wzrost stężenia produktów

SPIS PRAC PUBLIKOWANYCH W „NOWINACH LEKARSKICH" W ROKU 2001 ...

Garbacz, D. Palczewski, K. Kordala, W. Ëuczaj: Wyniki leczenia zaburze* zrostu ko*ci pod-udzi metod* Ilizarowa ( The results of treatment by the Ilizarov method of tibial nonunions and delayed union ) 4 313 7.

Ocena kinematyki chodu u pacjentów w post * powaniu ...

Na podstawie tej obserwacji, badaj*cy dokonuje subiektywnej oceny chodu normatywnego ( fizjologicznego) i patologicznego, co pozwala na wst*pne oszacowanie zaburze* chodu (2,3,4).

ALKOHOLIZM I NARKOMANIA A MAKRO- I MIKROPIERWIASTKI W ...

Jest to gromadzenie siê ¿elaza w tkankach prowadz¹ce do ich uszkodzenia i zaburze-nia funkcjonowania (15, 39). Cynk jest jednym z najwa¿niejszych mikroelementów.