Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zaburzenia

ZABURZENIA GOSPODARKI LIPIDOWEJ U DZIECI CHORYCH NA PRZEWLEK ...

46 przegl¥dpediatryczny 2004, vol 34, no 1 zaburzenia gospodarki lipidowej u dzieci chorych na przewlek£¥ niewydolnoŒÆ nerek leczonych zachowawczo lipid metabolism disturbances in children with chronic renal failure treated conservatively 2004, vol 34, no 1, 46-51 praca oryginalna anna ...

ZABURZENIA CZYNNOŒCI AUTONOMICZNEGO UK£ADU NERWOWEGO U ...

PRZEGL¥DPEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 1 37 ZABURZENIA CZYNNOŒCI AUTONOMICZNEGO UK£ADU NERWOWEGO U DZIECI Z WYPADANIEM P£ATKÓW ZASTAWKI DWUDZIELNEJ DYSAUTONOMIA IN CHILDREN WITH MITRAL VALVE PROLAPSE Waldemar Bobkowski, Aldona Siwiñska, Jacek Zachwieja, Janusz Maciejewski Klinika ...

Przedsionkowe zaburzenia rytmu serca we wczesnym okresie po ...

644 Folia Cardiol. 2004, tom 11, nr 9 www.fc.viamedica.pl current cardioversion (r = 0.65, p < 0.05). There was no correlation between the number of SVEB and other parameters studied.

Zaburzenia i objawy depresyjne towarzyszące leczeniu chorych ...

T. Pawełczyk i wsp. 516 Depressive disorders and symptoms accompanying pegylated interferon and ribavirin treatment of chronic hepatitis C patients

Diagnoza i leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

www.psychiatria.viamedica.pl 161 Jolanta Rabe-Jabłońska, Diagnoza i leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego Zohara, Hollandera) dotyczących etiopatogenezy, epi

Zaburzenia ciągłości uwagi, giętkości psychicznej i ...

www.psychiatria.viamedica.pl 78 Psychiatria 2005, tom 2, nr 2 Wstęp Zaburzenia funkcji poznawczych stanowią istotną ce chę schizofrenii [1, 2] przy jednoczesnym znacznym

3 pRACA ORYGINALNA/ORIGINAL ARTICLE

Ostatnio nastąpił wzrost zainteresowania współwystępowaniem z ADHD innych zaburzeń, takich jak zaburzenia zachowania, opozycyjno-buntownicze, obsesyjno-kompulsyjne, lękowe, zaburzenia nastroju, depresyjne, dysleksja, tiki czy padaczka.

Nieneurogenne zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych

Nieneurogenne zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych 131 Non-neurogenic lower urinary tract dysfunction Skobejko-Włodarska L. Childrens' Memorial Health Institute, Warsaw, Department of Pediatric Urology Functional bladder disorders in children are a common condition and they are ...

Obecność objawów zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD ...

www.psychiatria. med.pl 145 PRACA ORYGINALNA ISSN 1643-0956 Adres do korespondencji: dr med. Małgorzata Dąbkowska Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul.

Diagnostyka stwardnienia rozsianego*

212 ZDZIS£AW MACIEJEK czuciowe, zaburzenia zwieraczy). U chorych ze zmianami ogniskowymi w obra-zie MRI mÛzgu w czasie pierwszego incydentu chorobowego istnieje zwiŒkszone ryzyko wyst„pienia drugiego rzutu choroby w ci„gu kolejnych lat. ObecnoúÊ pojedynczych ognisk demielinizacji w istocie bia ...