Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zagotoviti

W e l c o m e t o D a n f o s s

Pogajalske mo nosti: Ker gre tu predvsem za nabavo standardnih komponent, si je mogo*e s konkuren*nimi ponudbami zagotoviti najugodnejšo ceno.

www.ursjv.gov.si, e: gp.ursjv@gov.si elezna cesta 16, p.p ...

zagotoviti mnogovrstne fizi?ne pregrade za prepre?itev in, ?e je prepre?itev neuspešna, omilitev nenadzorovanih izpustov radioaktivnih snovi v okolje, upoštevaje na?elo obrambe v globino; 9. zagotoviti, da se kar najbolj prepre?i ogro enost celovitosti posamezne fizi?ne pregrade; E 2.2 The design ...

THE INTERCULTURAL DIMENSION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND ...

V obravnavi povsem praktičnih sugestij, ki so namenjene učitelju, ki na razredni stopnji poučuje tuji jezik in skuša zagotoviti tudi medkultune dimenzije, izhaja iz modela, kjer je izhodišče otrok, šola in tuji jezik pa sta sestavni del otrokovih izkušenj.

CILJI EU ZA LETO 2020 IN MERJENJE RAZVOJA - SLOVENSKI PRISTOP

stabilnosti javnih financ v dr avah *lanicah in potrebe po pokojninskih reformah, kjer je potrebno zagotoviti dolgotrajno vzdr nost. Prav tako je potrebno ohranjati konkuren*nost in pove*evati produktivnost ter zmanjšati stroške za podjetništvo.

The drilling and casing program for CO

Vrtine je treba izdelati tehnološko korektno, kajti le tako je mogoče zagotoviti ustrezno in ekonomično skladiščenje CO 2. Z vrtinami je treba doseči predvideno globino in stoodstotno tesnitev vrtine.

MEDNARODNA KONFERENCA O ALTERNATIVNEM REäEVANJU SPOROV "10 ...

Tsitsana SHAMLIKASHVILI, Center for Mediation and Law, Moscow, Russia 15.00 - 15.30 odmor / break 15.30 - 17.00 del III: okrogla miza / part III: panel debate Kako zagotoviti kakovostno mediacijo?

DEFINICIJE IN POJASNILA DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

SOCIALNA ZAŠ^ITA Denarna socialna pomo~ je denarna pomo~ (v izjemnih primerih se lahko deloma ali v celoti izpla~a v naravi v obliki bonov, naro~ilnice, pla~ila ra~unov itd.), dodeljena upravi~encem, ki si ne morejo sami zagotoviti pre`ivetja z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz ...

POLICIJSKE POSTAJE

S slogom vodenja ter s spremljanjem in vrednotenjem dela je treba zagotoviti take stimulacijsko-motivacijske vzvode, ki bodo policistom ustvarili razmere za dobro opravljanje dela, za ustvarjanje delovnega zadovoljstva in oblikovanje občutka pripadnosti kolektivu.

UNIVERZA V LJUBLJANI

Namen pravnomoĉnosti posamiĉnega upravnega akta je zagotoviti nespremenljivost z aktom urejenega upravnopravnega razmerja in s tem zagotoviti pravno varnost udeleţencev tega razmerja.

Investigation of declared values of iodine in food ...

Njihova uporaba je upravičena predvsem v primerih, kadar je težko zagotoviti uravnoteženo prehrano in so nepogrešljivi med nosečnostjo ter v času bolezni, poškodb, izrednega stresa ali telesnih obremenitev.