Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zakon

ZAKON

ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005) Deo prvi MATERIJALNO-PRAVNE ODREDBE Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: pojam prekršaja, uslovi za prekršajnu odgovornost, uslovi za propisivanje i primenu prekršajnih sankcija, sistem sankcija ...

08 - Zakon o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju - NN …

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE CROATIAN PARLIAMENT 2358 Pursuant to Article 89 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby pass the following: DECISION ON THE PROMULGATION OF THE LAW AMENDING THE PENSION INSURANCE LAW I hereby promulgate the Law Amending the Pension Insurance ...

ˇˆ ˙˝ ˛ ˚˝˜ ! ˇ ...

Microsoft Word - Zakon o arhivskoj djelatnosti.doc Author: comp Created Date: 7/30/2010 15:52:6 ...

Zakon o patentu ENG

Patent Act And THE ACT ON AMENDING THE PATENT ACT*/**/*** NN 173/2003, in force from January 1, 2004 *NN 87/2005, in force from July 18, 2005 **NN 76/2007, in force from July 31, 2007 *** NN 49/2011, in force from May 7, 2011 Zagreb July, 2011

REPUBLIKA SLOVENIJA

republika slovenija drŢavni zbor Številka: 003-02/09-22/ epa 607-v datum: 19. april 2010 drŢavni zbor je na seji dne 19. 4. 2010 sprejel zakon o ratifikaciji arbitraŢnega sporazuma med vlado republike slovenije in vlado republike hrvaŠke (bhras) v naslednjem besedilu: zak on o ratifikaciji ...

ZAKON

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 31/93) Deo prvi OPŠTI DEO Glava I OSNOVNA NAČELA Sadr ina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova ...

Download

- 92 - ’ ˚ ˝ * , $ % $ ˝ ˇ

ZAKON

ZAKON OPLATAMA U DR AVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLU BAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001) *lan 1 Ovim zakonom ure*uje se na! in utvr*ivanja plata, dodataka, naknada i ostalih primanja: 1) predsednika Republike, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, predsednika i zamenika predsednika ...

ZAKON

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom ureĊuju se ciljevi energetske politike i naĉin njenog ostvarivanja, uslovi za pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu isporuku energije i energenata, i uslovi za sigurno snabdevanje kupaca ...

Zakon_uchilishtno_obrazovanie_n

Microsoft Word - Zakon_uchilishtno_obrazovanie_n.doc ***** ! **** ** ***** ***** *** ***** *** ***** ***** ***** ***** ***** * *** *** ** ***** ***** * 1. (1) **** ***** ***** ***** *****, ***** * ***** * ***** ** ***** ***** * ***** *****. (2 ...