Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zakona

www.fgu.com.ba

Author: Korisnik Created Date: 20110221135433Z

PORESKA PRIJAVA O OBRACUNATOM POREZU NA ZARADE IZ CL. 13, 14 ...

Zakona) 3Iznos zarade oslobodjen placanja poreza (3.1+3.2) 3.1Poresko oslobodjenje od 5.000 dinara (clan 15a stav 2. Zakona) 3.2Premija dobrovoljnog PIO (clan 21a Zakona) 3.3Zarada invalidnih lica u preduzecu za radno osposobljavanje i zaposljavanje invalida (clan 21.

PEllYBJIMKA CPIICKA BJIAAA

npaaHe TexHMKe 3a ~apa~y aa~o~a M ApyrMx nponMca Peny6n~~e Cpnc~e (,,Cny~6eHM rnacHMK Peny6n~~e Cpnc~e", 6p. 13/06 M 20/06). 6y~yh~ Aa je 06par)nea\r y no~ny~ocr~ npMxeaTMo cee AaTe cyrec~~je M yrpaAMo MX y TeKcT npnje~nora, Te Aa je Peny6n~11~~ ce~pe~ap~ja~ 3a 3a~o~o~ascrso ~TBPAMO Aa je oeaj ...

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM ...

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU * lan 1. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluûbeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 i 84/04) , u *lanu 9. re*i: "republi*kih fondova" zamenjuju se re*ima: "republi*kog fonda". * lan 2.

YKA3

626 CflY>KGEHll fJ1ACHI1K PEflY6Jll1KE CPIlCKE Flerux. 11. anpnn 200R. Hu OCHOBI' T<1'IKc 2. A~laIU~laHa XL H<l YClaB Pcny6;1IlKc Cpncxc ("C1YiKOClili rnaCllllK Peri yO.lll KC Cpncxe". 0pl'j 21':'9-1), .1 0 HOC II YKA3 o IlPOrJL\U1ElhY 1AKOIIA 0 IB.\IJEIH:\J..\.nOflYIlA,\IA JAKOHA 0 JIH,JEKOBI1 ...

ZAKON

Idejni projekat iz stava 1. ovog člana, pored podataka iz člana 92. ovog zakona, sadr i naročito i podatke o: mikrolokaciji objekta; tehničko-tehnološkim i eksploatacionim karakteristikama objekta; preliminarnom proračunu stabilnosti i sigurnosti objekta; rešenju temeljenja objekta; tehničko ...

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (1982) _____ ZAKON O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA

CHAPTER 441 TRADING LICENCES ACT

CHAPTER 441 TRADING LICENCES ACT To make provision for the regulation of commercial activities; and to make provision for matters ancillary to or connected with such activities. 1st January, 2022; 2nd May, 2002 ACT XXVII of 2001.

KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - "Sl. glasnik ...

Danom stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dalje: Zakon) odnosno 11.9.2009. godine koji je Narodna skupština Republike Srbije donela 31.8.2009. godine, prestao je da va i Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 47/2003, 34/2006 i 39 ...

PRAVILNIK o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava ...

Zakona, aprimerak 3 vraæapodnosiocuprijave. Èlan4. Nadle*nicarinskiorganobavezanje danasvakomgraniènomprelazupostavividnaobaveštenjaoobaveziprijaveprenosa fizièkiprenosivihsredstavaplaæanja. Èlan5.