Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zakonodaja

NATURE CONSERVATION ACT

NATURE CONSERVATION ACT I. GENERAL PROVISIONS Article 1 (Purpose of the Act) (1) This Act shall lay down biodiversity conservation measures and a system for the protection of valuable natural features with the purpose of contributing to nature conservation.

Klasifikacije; splosne, tehnicne in trgovinske; sifranti

... Classification for standards 6-7 ISO Technical Commitee Titles 8 IPC (WIPO) International Patent Classification 9-10 NAICS North American Industry Classification System 11 SPLOSNE KLASIFIKACIJE, V RABI V SLOVENIJI Sifrant raziskovalnih podrocij in podpodrocij (MSZS) 12 Register predpisov RS (Zakonodaja RS) 13 ...

Model On-Highway Motorcycle Exhaust System Sound Emissions ...

September 23, 2009 Model On-Highway Motorcycle Exhaust System Sound Emissions Ordinance Whereas the use of on-highway motorcycles is a popular and ever increasingly in-demand mode of transportation within the _____.

UNIVERZA V LJUBLJANI

V nadaljevanju so predstavljeni delovno razmerje in pogodba o zaposlitvi v delovnem in usluţbenskem razmerju ter zakonodaja oziroma pravna ureditev delovnih razmerjih, ki ureja obravnavano področje.

REGISTRSKI POPIS PREBIVALSTVA V LETU 2011 – NOV IZZIV ...

Pogoji za uspešno izvedbo so zakonodaja, ki omogo ča povezovanje podatkov razli čnih virov, vzpostavljeni administrativni viri (prvič bodo v ta namen uporabljeni podatki

Interim Report on the Development of the Archives Legislation ...

Arhivska zakonodaja na Češkem je v zadnjih letih prešla skozi obdobje zapletenih spre-memb, največ v Zakonu o arhivskem gradivu in poznejših amandmajih, predvsem v letu 2009, kjer je prišlo do korenitih sprememb pri upravljanju elektronskega gradiva.

Slovenia

... Zavrl GI ZRMK Erik Potocar MG Slovenia More Information Papers on other European activities can be found at: www.buildup.eu National websites: http://www.mg.gov.si/ http://www.mop.gov.si/ EPBD related projects: http://www.gi-zrmk.si detailed methodology (2009): http://www.mg.gov.si/si/ zakonodaja_in ...

PROTECTION Of KARST IN THE PHILIPPINES VARSTVO KRASA NA fILIPINIH

Čeprav obstoječa zakonodaja upošteva samo določene poteze kraške pokrajine, lahko vz-podbuja dodatne programe in akte, ki bi omogočali celovitejšo zaščito kraške pokrajine v državnem okviru. ključne besede: filipini, kras, jame, zaščitena področja, okoljs-ka zakonodaja.

zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s. 13 - 20

Ključne besede: mednarodni standardi, delovne razmere, toplotne razmere, zakonodaja 1 asist. mag. a. P., UL, bF, oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, SI-1000 Ljubljana, anton.poje@bf.uni-lj.si 2 prof. dr. I.P., UL, bF, oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, SI-1000 Ljubljana, igor ...

UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU Robert ...

KLJU ČNE BESEDE: Čistilne naprave, Fekalni koliformni, Nitrati, Odpadna voda, Onesnaženje, Populacijski ekvivalent, Zakonodaja o vodah