Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zakonsh

Konventa nd¨erkomb¨etare mbi mbrojtjen e t¨e drejtave t¨e ...

min e tyre t¨e zakonsh¨em n¨e nj¨e Shtet, jan¨e t¨e detyruar, p¨er natyr¨en e aktivitetit t¨e tyre, t¨e shkojn¨e n¨e Shtete t¨e tjera p¨er periudha t¨e shkurt¨era;