Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zaledwie

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

1 EN COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 21 July 2011 STATEMENT BY THE HEADS OF STATE OR GOVERNMENT OF THE EURO AREA AND EU INSTITUTIONS We reaffirm our commitment to the euro and to do whatever is needed to ensure the financial stability of the euro area as a whole and its Member States.

Anatomia topograficzna têtnicy szyjnej ...

Przebiega w koœci stosunkowo krótkim kana³em, mierz¹cym zaledwie 12-15 mm d³ugoœci, ale na swym przebiegu nie tylko wspó³tworzy jedn¹ ze œcian jamy bêbenkowej, ...

CLINICAL CASE

Zatrzymane przyśrodkowe zęby sieczne pojawiły się wjamie ustnej zaledwie tydzień po zabiegu, co pozwoliło wnioskować, że wczesna diagnostyka ichirurgiczne usunięcie pary zębów dodatkowych położonych podniebiennie wobrębie zębów siecznych są istotne do utrzymania prawi ...

ORIGINAL PAPERS

Wwyniku tego odsetek raków rozpoznanych za pomocą technik minimalnie inwazyjnych był mały, ponieważ wy− nosił zaledwie 29%. Wnioski.

SCHEDULE OF SERVICES

W klasztorze by³o zaledwie 160 ¿o³nierzy za³ogi oraz 70 zakonników. Obroñcy podjêli siê na pozór beznadziejnego zadania. Bohaterska obrona klasztoru na oczach ca³ego narodu trwa³a 6 tygodni.

GBRUPLHUUARO SLCZHRLTIL

... który skutecznie eliminuje szkodliwe bakterie w zaledwie kilka minut! Sterylizator ma du** pojemno**, która umo*liwia sterylizacj* maksymalnie sze*ciu butelek.

ORIGINAL PAPERS

... podczas gdy wynik niezadowalający zaledwie u2% ( Adv Clin Exp Med 2007, 16, 2, 229-237 ). Słowa kluczowe: nerw łydkowy, mikrochirurgiczna rekonstrukcja nerwów ...

Disinfection of endoscopes and sterilization of accessories ...

tody sterylizacji akcesoriÛw mog¹ nie byÊ wystarczaj¹ce; zaledwie w 29% pracowni dostÍpna jest myjka ultra düwiÍkowa. Akcesoria endoskopowe s¹ stosowane g³Ûwnie jako wielorazowe (wy³¹cznie jako wielorazowe

RYNEK STOLARKI BUDOWLANEJ W POLSCE FENESTRATION MARKET IN POLAND

Jest to rynek niezwykle rozdrobniony. Pierwsza dziesiątka producentów wypełnia zaledwie jego 20 proc., a kolejna dziesiątka dokłada następne 10 procent.

Zespół przemijających zaburzeń kurczliwości lewej komory ...

Stanowi to zaledwie 0,3% cho-rych kierowanych do ośrodka w celu wykonania koronaro-grafii w pilnym trybie (w piśmiennictwie odsetek ten wyno-si od 0,3 do 2,5% ...