Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zanikne

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE MOTOROVÝCH A ...

12) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění ...

Zanikne-li pojištění výpovědí ze strany pojistitele, jedná se o výpověď: a) doručenou do 2 měsíců od počátku pojištění; výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne; pojistitel má nárok na pojistné do doby zániku pojištění; b) doručenou nejméně 6 ...

Pokyny na obsluhu a údržbu FormNo. 277040

dôjdek poškodeniudielov motoraa zanikne záruka na motor. Naochranupalivovéhosystémupredusadzovanímživiènýchusadenín,primiešavajtedo

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY QIE 100/09/01 nbon

b) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistitea na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené

Zmeny v sieti stredných škôl.

zanikne a vznikne nový právny subjekt ( zmení sa IČO školy) . V tomto prípade je

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO ...

(2) Zástavní právo zanikne, jsou-li věci odstraněny dříve, než byly sepsány soudním vykonavatelem, ledaže by byly odstraněny na úřední příkaz a pronajímatel ohlásí svá práva u soudu do osmi dnů po výkonu.

Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej ...

Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného: V prípade, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie podľa § 801 ods. 1 OZ zanikne.

381/2001 Z

Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. (4) Poistenie zodpovednosti zanikne tie , ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti.

pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a ...

Pojištění zanikne uplynutím tohoto pojistného období; f) výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, výpovědní lhůta činí 1 měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne; g) výpovědí pojistitele nebo pojistníka ...

40/1964 Sb. Obèanský zákoník - pojistné smlouvy

(1) Pojiöt*ní, u kterého je sjednáno b*ûné pojistné, zanikne v˝pov*dí ke konci pojistného období; v˝pov** musí b˝t dána aspo* öest t˝dn* p*ed jeho uplynutím.