Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zanych

NATIONAL AND INTERNATIONAL PUBLICATIONS REFLECTED IN ...

Do istotnych problemów zwi*zanych ze stosowaniem tych wska*ników nale*y kwestia j*zyka publikacji, pochodzenia naukowców oraz sposobu, w jaki zapisuj* swoje nazwiska i afiliacje.

Bia‡ka w moczu powi„zane z rozwojem przewlek‡ej ...

Jest to wynik zmian adaptacyjnych w pozosta‡ych nefro-nach, wywo‡uj„cych seriŒ niekorzystnych nastŒpstw, powi„zanych ze wzrostem ciúnienia hydraulicznego w kapilarach we-wn„trzk‡Œbuszkowych, wzrostem filtracji w przeliczeniu na nefron (wzbudzaj„cej uszka-dzaj„c ...

Marcin KO ODZIEJ, Andrzej MAJKOWSKI, Remigiusz J. RAK

wyniki bada $ zwi zanych z wykorzystaniem proponowanych metod ekstrakcji cech do konstrukcji interfejsu mózg-komputer dzia "aj cego w oparciu

Devoted to the Study of Polish American

•Wspomaganienaukowychbadańipublickacjina pol achzwią zanych so cjo logią i nauka mi pol it yc-nymi, literaturą, genealogią, folkloremisztuką.

tom 47 numer 1 rok 2008

Znane s„ przypadki powa¿nych powik‡aæ zdrowotnych zwi„zanych z zastosowaniem kosmetykÛw ska¿onych bakteriologicznie. Najbardziej drastycznymi przyk‡adami s„: uszkodzenie wzroku bŒd„ce konsekwencj„ zastosowania tuszu do rzŒs za-wieraj„cego Pseudomonas sp., owrzodzenie rogÛwki po ...

Miejsce wtÛrnych glomerulopatii poúrÛd przewlek‡ych ...

NajczŒstsz„ wúrÛd glomerulopatii wtÛrnych zwi„zanych z chorobami uk‡adowymi jest nefropatia toczniowa (45-70%) a w dalszej kolejnoúci nefropatia towarzysz„ca zapaleniom naczyæ (vasculitis).

zanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego (Dz.U ...

Opłaty za zło żenie wniosku zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.03.2011 r. zmieniaj ącym rozporz ądzenie w sprawie sposobu

tom 46 numer 4 rok 2007

Kumulacja problemÛw zwi„zanych z gronkow-cem z‡ocistym wyst„pi‡a w latach 1940ñ1950 i ogarnŒ-‡a ca‡y úwiat. W latach 70-tych do nabra‡y znaczenia pa‡eczki Gram-ujemne, szczegÛlnie Pseudomonas aeru-ginosa oraz Enterobacteriaceae.

SPIS TREåCI

Zaproponowano systematykŒ pojŒÊ zwi„zanych z modelowaniem oraz ich klasyfikacjŒ. Rozwa¿ania zilustrowano przyk‡adem modelowania uk‡adu s‡onecznego.

46._PILAWKA Ryszard PASZKIEWICZ Sandra_PO FORM

Prezentowana praca jest kontynuacj* bada* prowadzonych w Instytucie Polimerów zwi*zanych z modyfikacj* *ywic epoksydowych prowadz*cych do obni*enia lepko*ci co umo*liwi¯oby ich formowanie przy u*yciu metody RTM i otrzymanie prepregów.