Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zapsan

Vysvětlivky: A - plemenná kniha, ve které je hřebec zapsán

urp_2011 urp_2011. Vysvětlivky: A - plemenná kniha, ve které je hřebec zapsán Plemenné knihy: ČT - česk˝ teplokrevník OR 1/1 -arabsk˝ plnokrevn˝ kůň ČMB -českomoravsk˝ belgick˝ kůň LIP -lipick˝ kůň NOR- norik SH-AR -Shagya-arab NS- norik slezsk˝ KK -kůň Kinsk˝ HAFL ...

Vysv

Vysvětlivky: A - plemenná kniha, ve které je h řebec zapsán Plemenné knihy: ČT- český teplokrevník OR 1/1 -arabský plnokrevný k ůň

Výroční zpráVa / annual report

ClIents ASEKOL je zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR (evidenční čísla KH005/05-EC a K006/05-ECZ) na následující EEZ: ASEKOL is registered by the Ministry of the Environment (reg. Nos. KH005/05-EC and K006/05-ECZ) for following EEE: Skupina 3 (výpočetní, kancelářská a ...

Syntax Meets Semantics: the Family of Prague Dependency Treebanks

13 July*4,*2007 Brno*Summer*School*2007 25 Tectogrammatical Example * Analytical*verb*form: * (he)*allowed*would/be*to/be*enrolled * směl*****by*****být*****zapsán Additional attributes (grammatemes): conditional + "allow" Collapsed July*4,*2007 Brno*Summer*School*2007 26 Tectogrammatical Example * Passive ...

Host je povinen se p*i ubytování prokázat platným ...

Vrácena m3 e být pouze v p*ípad*, e ke zrušení rezervace dojde v dostate&ném p*edstihu (cca 6 týdn3). *****e*** **s** Host je povinen se p*i ubytování prokázat platným dokladem tak, aby mohl být zapsán do knihy návšt*v. ***a*e** Po svém p*íjezdu nalezne host v pokojích a apartmánech ...

Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové - Global - Geo ...

Global - Geo, s.r.o. Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21046 - 1 - Tel.: 608 582 772 Bankovní spojení: IČO: 27472540 Raiffeisenbank a.s. DIČ: CZ27472540 č ...

Seznam měřících přístrojů ve Třešti zapsán 25.3.2006

Seznam měřících přístrojů ve Třešti zapsán 25.3.2006 1. Ferrometr Kři ík FM 02 2. Osciloskop BM 461 2ks (vrak) 3. Osciloskop BM 464 4.

Nový tloušťkoměr Elcometer 456

zapsán v OR u KOS v Ostrav ě, oddíl C/11228 Verze: V1_13_01_10 Společnost Elcometer během minulých let pracovala na vývoji tloušťkoměrů Elcometer 456 tak, aby byl nový

Usnesení o nařízení draûebního jednání (draûební ...

... zapsan˝ v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočesk˝ kraj, Katastrální pracoviötě Nymburk, pro obec a katastrální území Kostelní Lhota na listu vlastnictví č. 469 - stav. pozemku parc. č. 22/3 o v˝měře 173 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsan ...

o pojišťovacích zprostředkovatelích od 1.4.06

(3) Výhradní pojišťovací agent musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené tímto zákonem pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.