Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zasijedanja

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ...

Na osnovu člana 82 stav 1 tač. 2 i 17 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na petoj śednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 26. maja 2011. godine, donijela je Z A K O N O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O DOSTAVLJANJU U INOSTRANSTVU ...

Z A K O N

Na osnovu *lana 82 stav 1 ta*. 2 i 17 i *lana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj *ednici prvoj redovnog (prolje*njeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 22. juna 2011. godine, donijela je Z A K O N O POTVR * IVANJU PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA ...

O POTVR * IVANJU PROTOKOLA O IZMJENAMA EVROPSKE KONVENCIJE O ...

Na osnovu *lana 82 stav 1 ta*. 2 i 17 i *lana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na prvoj *ednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 2. marta 2010. godine, donijela je Z A K O N O POTVR * IVANJU PROTOKOLA O IZMJENAMA EVROPSKE KONVENCIJE O SUZBIJANJU ...

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ...

... osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. list RCG", br. 54/03) Proglašava se Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je donijela Skupština Republike Crne Gore na sjednici petog vanrednog zasijedanja ...

Zakon o zaposljavanju i radu stranaca

prvog redovnog zasijedanja u 2008. godini, dana 18. marta 2008. godine. Broj: 01-642/2 Podgorica, 24.03.2008. godine Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, s.r.

zakon o sumama

840. Na osnovu *lana 95 ta*ka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAäENJU ZAKONA O äUMAMA ("Sl. list Crne Gore", br. 74/10 od 17.12.2010, 40/11 od 08.08.2011) Proglaöavam Zakon o öumama, koji je donijela Skupötina Crne Gore 24. saziva, na petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2010 ...

ODLUKA O PROGLAŠENJU USTAVA CRNE GORE ("Sl. list Crne Gore ...

1. Na osnovu člana 15 stav 1 Zakona o postupku za donošenje i proglašenje novog ustava Crne Gore ("Slu beni list RCG", br. 66/06), Ustavotvorna skupština Republike Crne Gore, na trećoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2007. godini, dana 22. oktobra 2007. godine, donijela je ODLUKA O ...

Zakon o zapošljavanju i radu stranaca

Na osnovu clana 95 tacke 3 Ustava Crne Gore donosim Ukaz o proglašenju Zakona o zapošljavanju i radu stranaca Proglašavam Zakon o zapošljavanju i radu stranaca , koji je donijela Skupština Crne Gore, na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2008. godini, dana 18. marta 2008. godine.

Zakon o strancima

Na osnovu clana 95 tacke 3 Ustava Crne Gore donosim Ukaz o proglašenju Zakona o strancima Proglašavam Zakon o strancima, koji je donijela Skupština Crne Gore 23. saziva, na sedmoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2008. godini, dana 15. decembra 2008. godine.

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je donijela Skupština Crne Gore na drugoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u ...