Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zastavan

PODLAHOV… KONVEKTORY

MÙûe byù pouûit˝ do æubovoænej miestnosti s minimÆlnymi poûiadavkami na zastavan˝ priestor. Najastejöie sa pouûÌva v obytn˝ch priestoroch, ...

I. Č Á S T Obecná ustanovení

Mylně (a to obzvláště podtrhuji) bývá zastáván názor, e kontraktační povinností je smlouva o uzavření budoucí smlouvy (ust ...

Kanaliz·cia - vec v*aetk˝ch

... ak sa menÌ vzh*>ad a zastavan· plocha. vykon·va*e odbornÈ vedenie stavby - stavebn˝ dozor, alebo Ak na stavbe *~iada jej n·jomca o povolenie nadstavby, firma, ...

KOäICK› SAMOSPRÁVNY KRAJ

K objektu patrí zastavan˝ a priľahl˝ pozemok o celkovej v˝mere 4535 m 2. K objektu patrí samostatn˝ dvor. katastrálne územie Stráûske budova súpisné č. 443, ...

VäEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O DANI Z NEHNUTE Ľ ...

... a/časti zastavan˝ch plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov b/pozemky, ...

11.Hoření dřeva a jeho ochrana proti ohni.

Proto byl ještě donedávna oficiálně zastáván a propagován názor, že dřevo je nevhodným stavebním materiálem a jeho používání ve stavebnictví je z hlediska požárního nebezpečí značně rizikové.

Právnická fakulta Masarykovy university v Brně

Charakter objektivní odpovědnosti je zastáván i judikaturou: Vzhledem k cílům právní úpravy ochrany osobnosti, jejímž prvořadým požadavkem je chránit osobnost fyzické osoby před zásahy, ...

K aktuálním otázkám společného jmění manželů

Vněkterých případech byl zastáván iprincip, podle kterého žena nemohla majetek vlastnit vůbec. Kzásadní změně vprávní úpravě majetkových vztahů mezi manžely na našem území došlo přijetím obecného zákoníku občanského zroku 1811. 5) ...

Slovenský pozemkový fond a jeho úlohy na úseku prenájmu ...

... alebo jej blízka osoba). To neplatí ak ide o pozemok zastavan˝ stavbou. •ak je o prenájom pozemku fondu viac záujemcov prednostnéprávo m ...

PARAPLEGIOLOGICKÉ FÓRUM

Patofyziologie bolesti V současné době je zastáván názor, že bolest vnímají tři druhy receptorů: a) vysokoprahov ...