Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zaustavil

zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s. 21 - 31 ASSESSING ...

Namen je bil izbrati pretežka bremena za takšne naklone, da bi se traktor zaradi preobremenitve zaustavil pri nekem naklonu vlake. Pokazalo se je, da je pri spravilu ...

TECHNICAL PARAMETERS DYNAMICS OF WOODY 110 CABLE SKIDDER WITHIN ...

kjer se je traktor, ki je bil obremenjen s štirimi osemmetrskimi jelovimi hlodi, zaustavil pri naklonu 32 %, ko je vlačil les z debelim koncem naprej, in nekaj prej,

Kdo je leta 1918 zaustavil Italijane na Vrhniki – srbski ...

Kdo je leta 1918 zaustavil Italijane na Vrhniki – srbski podpolkovnik Stevan Švabi ć ali vrhniški župan Franc Tršar? (Manj znana dejstva o ...

Epidemija tuberkuloze v Sloveniji in nacionalni program

zniţevanja tuberkuloze v svetu nekoliko zmanjšal in glede na predhodna leta zaustavil predvsem v Indiji in na Kitajskem. Zmanjšalo se je število uspešno ...

DIPLOMSKO DELO - UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ...

preteklosti je zaustavil izseljevanje in tudi ekonomsko propadanje vasi in celotnih otokov. Tako je zaustavil dolgoletno emigracijo predvsem v Atene in Solun ter v

TEHNOLOŠKA PLATFORMA ZA FOTOVOLTAIKO IN VIZIJA RAZVOJA SON Č NIH ...

do izpada električne energije iz omrežja se bo sistem zaustavil zaradi sinhronizacije razsmernika z omrežjem. Sistem s priklopom na omrežje z akumulatorjem: vedno

ITAL-UIL Padlih borcev 1C 5220 TOLMIN

INPS zaustavil izplačevanje pokojninskih doklad do datuma, ko bo dobil ustrezno izpolnjen obrazec in preveril stanje. Uradi patronata ITAL-UIL v Sloveniji so brezplačno ...

R EPUBLIKE - ORO^ILO O DELU

obrtni{ki lobi brez strokovnih argumentov zaustavil za nekaj mesecev. To se je zgodilo tik pred koncem leta in nam onemogo~ilo zlivanje podatkovnih baz ob

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE BOŠTJAN ...

ker se je prodor nemških sil v Ukrajini zaustavil. Z drugo poletno ofenzivo v maju 1942 je nemška vojska dosegla večje uspehe, saj je sovjetsko frontno črto potisnila

SLOVENIAN Varnostna navodila

Ne sveti: polnilnik se je zaustavil oziroma baterija ni na voljo. Utripa: toplotna okvara. Neprekinjeno sveti: baterija je na voljo. 3. Rdeči indikator ‘Okvara’.