Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zavarovalnice

28. SREDSTVA PREBIVALSTVA, POTROŠNIŠKI KREDITI IN ZAVAROVANJE

Tehnične rezervacije so vse tiste vrste razmejenih stroškov in prihodkov, ki jih zavarovalnice ocenjujejo z aktuarskimi postopki na podlagi škodnega procesa ali časovne razporeditve zavarovalnega kritja.

Modra zavarovalnice, d. d. Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

Modra zavarovalnice, d. d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana. Modra zavarovalnice, d. d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana Modra zavarovalnice, d. d. Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

Izjava o izpolnjevanju pogojev za člana nadzornega sveta ...

Priloga 1 Izjava o izpolnjevanju pogojev za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d. Podpisani_____,rojen_____, stanujoč _____, kot kandidat za člana nadzornega sveta Modre Zavarovalnice d. d. ...

KRITIČNA ANALIZA NAPOTITEV NA ELEKTRODIAGNOSTIČNO PREISKAVO ...

Bo-lje, da zdravniki sami prek analize svojega dela poskrbimo za bolj kakovostno obravnavo preiskovancev, kot da aktivnejšo vlogo pri tem zavzamejo zdravstvene zavarovalnice, saj eko-nomski učinki ukrepov, usmerjenih v kakovostno racionali-zacijo zdravstvenih storitev, niso zanemarljivi.

(Microsoft Word - Nerividirano mednarodno letno poro\350ilo o ...

(Microsoft Word - Nerividirano mednarodno letno poro\350ilo o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za obdobje) ***** ****

POSLOVNO POROČILO ZAVAROVALNICE

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta magistrsko delo poslovno poro Čilo zavarovalnice ljubljana, maj 2006 sabina knap

ZGODOVINSKI RAZVOJ ZAVAROVALNIŠTVA / ZAVAROVALNIC NA ...

1 UVOD Zavarovalnice z narodnogospodarskega vidika opredelimo kot pomembne finančne organizacije; zavarovalniške storitve sodijo med finančne storitve in so s svojimi nalo benimi učinki tudi del kapitalskega trga.

ZAVAROVALNI KODEKS

Odgovornost zavarovalnice za zavarovalnega zastopnika V kolikor je zavarovalni zastopnik pri opravljanju zavarovalnih poslov kršil določbe kodeksa velja, da je kodeks kršila zavarovalnica, v imenu in za račun katere, je zastopnik delal, oziroma zavarovalnica, ki je sprejela ponudbo ter sklenila ...

SEPT EMBAR SEPTEMBAR

Siguran sam i da će moj i naš rad, kao i do sada biti transparentan, korektan i pre svega uspešan", izjavio je Matja Rakovec, novi predsednik Zavarovalnice Triglav, na konferenciji za novinare odr anoj posle sednice Nadzornog odbora.

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Letno poročilo 2007

KAZALO NAGOVOR PREDSEDNIKA UPRAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 PREDSTAVITEV DRU BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organiziranost zavarovalnice .