Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zavarovancu

Komu in kolikšna invalidnina za telesno okvaro

Delovna leta se izjemoma računajo drugače pri zavarovancu, pri katerem je telesna okvara nastala po dopolnjenem 21. letu starosti, vendar pred dopolnjenim 30. letom .

ZAHTEVA ZA PRIZNANJE

ZAHTEVA ZA PRIZNANJE Obr. ZPIZ 212-03/4 Zahteva za priznanje vdovske ali družinske pokojnine po zavarovancu Obr. ZPIZ 212-03/4 Zahteva za priznanje vdovske ali družinske pokojnine po zavarovancu VDOVSKE POKOJNINE PO ZAVAROVANCU na podlagi slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ...

Zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti zavarovancu _Obr ...

Zahtevek za izpla č ilo odkupne vrednosti zavarovancu- č lanu Zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti zavarovancu _Obr. SODPZ 008_

I. UVODNE DOLOČBE

člen: Nepričakovana vrnitev v domovino (1) Zavarovatelj bo zavarovancu organiziral in plačal upravičene dodatne stroške zaradi povratnega rednega poleta (ekonomski razred) ali vožnje z vlakom (1. razred) za nujno vrnitev v RS v primeru kritičnega zdravstvenega stanja ali smrti sorodnika v RS, če ...

SPLOŠNI POGOJI ZA IZPLAČEVANJE POKOJNINSKE RENTE IZ

S pogodbo o izplačevanju pokojninske rente iz prostovoljnega dodatneg a pokojninskega zavarovanja se zavarovalec obvezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo v enkratnem znesku, zavarovalnica pa se obvezuje, da bo od dogovorjenega dne in za dogovorjeno dobo zavarovancu oziroma ...

podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem ...

Podatki o ZAVAROVANCU. PRIJAVA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti Obr.

iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, SPR 11 ...

S pogodbo o izplačevanju pokojninske rente iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zavarovalec obvezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo v enkratnem znesku, zavarovalnica pa se obvezuje, da bo od dogovorjenega dne in za dogovorjeno dobo zavarovancu oziroma ...

iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega ...

Podatki o ZAVAROVANCU. ODJAVA iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti Obr.

Zavarovalnica Triglav, d.d.

(8) Zavarovalnica izpla*a zavarovalnino zavarovancu, ki je imel zavarovalni primer, *e pa je zavarovanec zaradi posledic zavaroval-nega primera umrl, izpla*a zavarovalnica zavarovalnino za primer smrti njegovim dedi*em.

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO DODATNE POKOJNINSKE RENTE ...

POSTOPEK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO DODATNE POKOJNINSKE RENTE Izpolnjeno zahtevo in priloge je potrebno poslati na naslov: Moja nalo ba pokojninska dru ba d.d. - Skupina Nove KBM Ulica Vita Kraigherja 5 2000 Maribor V primeru, da je vloga popolna, se v roku 8 dni od prejema vloge zavarovancu izda sklep ...