Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zavarovanj

KAZALO

zavarovanj (nadaljnja premija) in denarnih prilivov iz novo sklenjenih zavarovanj. Zavarovalnica pa ima v svojem portfelju naložb visoko likvidna in kakovostna finan na

Usposobiti kandidate za visoko strokovno prodajo zavarovalnih ...

sklopov: zavarovalnih, etičnih in pravnih osnov, premoženjskih zavarovanj in osebnih zavarovanj, namenjenih fizičnim osebam. Struktura programa je

AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR

Struktura zavarovalnega trga glede na vrste in osnovne oblike zavarovanj 6 3.1.2. Struktura zavarovalnega trga glede na deleže zavarovalnic 11

Finančna ne od visnost

Dohodek iz življenjskega zavarovanja ni obdavčen, če zapade v plačilo po preteku 10 let od začetka zavarovanj in je sklenitelj zavarovanja tudi upravičenec.  Ali lahko zavarovalno pogodbo spremenim v pogodbo brez plačevanja premij?

Zavarovalna premija, zavarovalnina, tehnični rezultat in ...

Porazdelitev rizika (disperzija) • izravnavanje v času in prostoru −sklepanje zavarovanj na čim večjem prostoru −sklepanje zavarovanj za čim daljše časovno obdobje Dober dan, znanje! 3 ©Tea Panza Frece

REVIDIRANO LETNO PORO Č ILO ZA LETO 2010 ERGO Zavarovalnica ...

Opis zavarovanj, ki jih zavarovalnica tr i in imajo vpliv na zavarovalna in druga tveganja Zavarovalnica tr i nalo bena ivljenjska zavarovanja, pri katerih zavarovalec prevzame nalo beno tveganje ter riziko ivljenjsko zavarovanje.

1. MEŠANO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

zavarovanj v skladu z zakonodajo, ki zagotavlja dolgoročno izpolnjevanje sprejetih obveznosti. Poleg tega se vsa sredstva življenjskih zavarovanj nalagajo na posebnem računu.

LETNO PORO Č ILO ZAVAROVALNICE MARIBOR d.d.

zavarovanj so v poročevalskem obdobju zrasle za 8,1 odstotka (rast v letu 2009: 12,1 odstotka). Na podro čju življenjskih zavarovanj je finan čni položaj v veliki meri odvisen od matemati čnih

SPLOŠNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKEGA KASKA

B102/1000/05/09/New Moment SPLOŠNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKEGA KASKA AK-10 1. člen - UVODNE DOLOČBE (1) Ti pogoji se uporabljajo za zavarovanje avtomobilskega kaska vozil in dodatne opreme.

ZAVAROVANJE TOVORA V CESTNEM TRANSPORTU NA PRIMERU PODJETJA ...

Njene šibke točke so še vedno nizek delež življenjskih zavarovanj, širina ponudbe in cena zavarovanj zahtevanih podjetniških tveganj, strateška in tržna osredotočenost