Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zavarovanj

Cenik samoplačniških storitev na zahtevo občana , ki ne ...

... zdravljenje borcev, veteranov - za pridobitev parkirne karte za invalide L1695 ZDRAVNIŠKO POTRDILO ZA MLADINO 15,75 € - za potovanja v tujino - za letovanja - za pogojni vpis na fakulteto - za odškodninski zahtevek L1696 ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO ZA KOMERCIALNE ZAVAROVALNICE OB SKLEPANJU ZAVAROVANJ ...

NARAVNE NESREČE V SLOVENIJI IN SVETU V LETIH 2008 IN 2009

Zavarovalno kritje za primer naravnih nesreč si lahko zagotovimo pri naslednjih vrstah zavarovanj: Vozila se proti naravnim nesrečam lahko zavarujejo v okviru kasko zavarovanj, ki krijejo škodo, nastalo ob pojavu nepredvidenega škodnega dogodka in neodvi-sno od tretjih oseb.

SLOVENSKO GOSPODARSTVO NASEDLO V OKREVANJU

Vloga zavarovanj Ponudba kreditov in zavarovanja zavarovanja racioniranje Vpliv zavarovanj v preteklem letu na denarne tokove v tekočem letu (raziskava na slovenskih podjetjih z več kot 100 zaposlenih) V. Bole, J. Prašnikar, D. Trobec (2011b)

1 Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana - GENERALNI ...

– ZBS-1 se prilagaja dejstvu, da finančni instrumenti niso edina vrsta zavarovanj, ki se lahko vpiše v register, in – določa se, da mora biti dajalec finančnega zavarovanj v dobri veri glede premoženja,

Uradni list RS, št. 34/11z dne 6. 5. 2011 –dopolnitev ...

9 Znesek zavarovanj z nepremičninami, ki se v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev največje dopustne izpostavljenosti.

METODOLOŠKO GRADIVO

Metodološko gradivo I vsebuje navodila za prijavljanje v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: obvezna socialna zavarovanja) in za prijavljanje v posamezno vrsto zavarovanj.

SKLEP O KREDITNIH ZAVAROVANJIH

PRIMERNE OBLIKE KREDITNIH ZAVAROVANJ IN MINIMALNE ZAHTEVE ZA NJIHOVO PRIZNANJE 6. člen (1) V tem poglavju so navedene primerne oblike kreditnih zavarovanj in minimalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri vsaki od teh primernih oblik kreditnih zavarovanj.

PREDGOVOR

Moænost sklenitve odgovornostnih zavarovanj z limiti kritja do 10.000.000 evrov z razliœnimi razøiritvami zavarovanj na ekoloøke økode, poklicne odgovornosti ter proizvajalœevo odgovornost za izdelke v skladu z Zakonom o varstvu potroønikov.

TRIGLAV SVET G80

VEP sklada Triglav Svet G80 predstavlja zunanjo referenËno vrednost, na katero se ob izbiri tega sklada v sklopu ponudbe naloæbenih æivljenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav veæe vrednost premoæenja na naloæbenem raËunu.

232kodninski zahtevek 10)

TRR življenjskih zavarovanj 02970-0253102362,št. TRR ostalih zavarovanj 03150-1000015755. Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1502 Ljubljana.