Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zavarovanja

PV-aka-sp-09-5

PV-aka-sp-09-5.p65. PV-aka-sp/09-5!! " " " # $"% & ' (#)) * " # + " $"#, +#-. /)##$ 0"-0-0"#-01-0"$-($ #$" 2 31-4 5 #$" 6 5""# 7 5 8 /1$ /"# 3#"# & '"# $1 *3##" 3 1#1"1 1"1',.46!!""##$"

&

untitled [www.zpiz.si]

untitled!"!" #$"! %$&" &'$%"!"!#"! ! %'$%"!"!#"! ! ()" *" &&" #"

MORTGAGE IN HOUSING FINANCE IN SLOVENIA

Warsaw, December 2002 Stroški zavarovanja posojila 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 02468 10 12 14 kredit v mio SIT stroški v % kredita stroški zavarovanja s hipoteko stroški zavarovanja pri zavarovalnici

28. SREDSTVA PREBIVALSTVA, POTROŠNIŠKI KREDITI IN ZAVAROVANJE

Sredstva prebivalstva, potrošniški krediti in zavarovanje Statistični letopis Republike Slovenije 2009 Means of individuals, consumer credits and insurance Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia 2009 480 28 28.4 Obračunane bruto zavarovalne premije in odškodnine zavarovanja po zavarovalnih ...

Kapitalska dru ba, d.d. Slovenska odškodninska dru ba, d.d.

To the Managing Board Vojkovo nabre je 32 6000 Koper Slovenska odškodninska dru ba d.d. (SOD), Ljubljana, Mala ulica 5, and Kapitalska dru ba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. (KAD), Ljubljana, Dunajska cesta 119, file pursuant to the Companies Act (hereafter: ZGD-1) and on the basis of ...

DEFINICIJE IN POJASNILA DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

SOCIALNA ZAŠ^ITA Denarna socialna pomo~ je denarna pomo~ (v izjemnih primerih se lahko deloma ali v celoti izpla~a v naravi v obliki bonov, naro~ilnice, pla~ila ra~unov itd.), dodeljena upravi~encem, ki si ne morejo sami zagotoviti pre`ivetja z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz ...

I, the undersigned

(opomba: priporočamo sklenitev zavarovanja za odgovornost) _____ ____ / 12 / 2011 _____ _____ to take all necessary steps regarding medical care pertaining ...

Dobrodošli pod naše okrilje

Bank Austria Versicherung in Victoria-Volks-banken Versicherung, aktivni zavarovalnici, ki delujeta pod okriljem družbe ERGO Austria International AG, ponujata zasebnim strankam in podjetjem različna pokojninska in naložbena zavarovanja preko njune bančne mreže.

UNIVERZA V LJUBLJANI

V skladu s prvim odstavkom 101. členom ZPIZ -1 so dolţnosti delodajalca, da delovnega invalida II. in III. kategorije invalidnosti, ki so mu priznane pravice iz invalidskega zavarovanja z dokončno odločbo in s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na območju RS, ponudi ...

Acta - 31/2 Zdenko

Med samim vrtanjem so imeli vzorci vode relativno veliko koliino NO 3 (27 mg/l), ki se je, zaradi zavarovanja podroja pred kmetijsko dejavnostjo, zniæala.