Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zavezanci

Informacije o vpisu na Univerzo v Ljubljani za tuje državljane

40 Tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami oziroma so starši/skrbniki davčni zavezanci Republike Slovenije in so srednjo šolo končali v tujini Kandidati se prijavijo na mesta, razpisana skupaj za državljane Repu-blike Slovenije in državljane držav članic Evropske ...

nem postopku – ZDavP-2 za leto 2007 dolžni posredov ati ...

adu z dolo čbami 39. člena Zakona o dav čnem postopku – ZDavP-2 za leto 2007 dolžni posredov ati zavezanci za dajanje podatkov December 2007

INFORMACIJA O RAZKRITJU PODATKOV O OBVEZNIH PRISPEVKIH ZA ...

INFORMACIJA O RAZKRITJU PODATKOV O OBVEZNIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST, DO KATERE ZAVEZANCI DOSTOPAJO PREKO SISTEMA eDAVKI »Razkritje/ IREK-21« UVOD Fizična oseba lahko na podlagi 21. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.) od davčnega organa ...

ZAVEZANCI ZA DOHODNINO

IZJAVA Študent Rudi eslin izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela, ki sem ga napisal pod mentorstvom prof. dr. Tineta Stanovnika, in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA

Leta 2001 je znašal dele DDV po obračunu in od uvoza v skupnih davčnih prihodkih proračuna 36 %, leta 2002 pa 38 %. 2.1.2 Vrste davčnih zavezancev 2.1.2.1 Zavezanci po zakonu o DDV Pri opredelitvi zavezancev za DDV je treba najprej pojasniti pojem obdavčljiva dejavnost.

Odlok o turisticni taksi - PIRAN

Pavšalno*turistično*takso*so*zavezanci*iz*točke*(2) *tega*člena*dolžni*plačati*do*31.marca*za preteklo*leto. 3.*člen (izračun*višine*turistične*takse) Višina*turistične*takse*se*izračuna*tako,*da*se*šte vilo*točk*pomnoži*z*vrednostjo*točke,*ki*jo določ a*Vlada*Republike*Slovenije.

glasilo Dav~ne uprave Republike Slovenije

DAV^NI bilten 2004, {t. 10 3 e Davki Nove storitve v sistemu eDavki Novi obrazci Od 20. decembra 2004 dalje so v eDavkih na voljo naslednji novi obrazci: Študentske napotnice (DelZak-SN) Vsi davčni zavezanci Delodajalec je dolžan obveščati DURS in Inšpektorat RS za delo o zaposlitvah ...

N A V O D I L O ZA PRIJAVO PODATKOV

Prijavo je treba vlo iti pri prijavno-odjavni slu bi, pristojni za občino, v kateri je sede poslovnega subjekta, poslovne enote, obrata, podru nice ali poslovnega prostora, kjer oseba opravlja delo. 1.1.2 Osebe, ki so same zase zavezanci za plačilo prispevka (samostojni zavezanci), se same ...

UREDBA o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih ...

člen 3 (pomen izrazov) (1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen: a) zavezanci so dobavitelji električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem; b) veliki zavezanci so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo ...

Izvlecek zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju

225. člen (Zavezanci za plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja) Zavezanci za plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja iz šeste alinee prvega odstavka 204. člena tega zakona so pravne in fizične osebe, pri katerih so te osebe na usposabljanju oziroma delu, pooblaščeni ...