Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zbatimit

Research Journal of Agricultural Science, Vol. 41 (2), 2009 ...

Abstrakt: Ne kete artikull prezantohet nje rast studimor i zbatimit te GIS-it per planifikimin afatmesem ne nivel komune. Studimi siguron jo vetem te dhenat hapesinore ne nivel komune, por dhe vlerësimin e pershtashmerisë, perdorimin, ndryshimet si dhe urbanizimin e tokes bujqesore.

STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 12 EFEKTI I ...

FUSHA E ZBATIMIT 4. Ky standard do të zbatohet: (a) për trajtimin kontabël të transaksioneve dhe tepricave në monedhë të huaj, duke përjashtuar këtu ato transaksione dhe

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Fusha e Zbatimit • a. Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 "Për Prokurimin publik", të ndryshuar, përcaktohen: • i. kërkesat e nevojshme funksionale dhe ligjore, nga autoritetet kontraktore , të përmendura në nenin 36 të ligjit, për kryerjen procedurave të ...

TERMS OF REFERENCE

• Të mbajë lidhje me njësitet tjera në agjenci sa i përket shpërndarjes së dokumenteve për palët në lidhje me aktivitetet e zbatimit; • Të sigurojë mbështetje për Udhëheqësin e Njësitit të Dëbimeve në caktimin e aktiviteteve të dëbimit ; • Personit të përzgjedhur mund t'i ...

STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 14 - PËRMBAJTJA ...

në pasqyrat financiare të njësisë ku është investuar para zbatimit të metodës së kapitalit, për t’i përputhur ato me politikat kontabël të

STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 9 KOMBINIMET E ...

standardi kombËtar i kontabilitetit nr. 9 kombinimet e bizneseve pËrmbajtja paragrafët objektivi dhe bazat e pËrgatitjes 1-3 fusha e zbatimit 4-5

All Along the Watchtowers

e zbatimit të ligjit, parandalimin e aktiviteteve ilegale që dëmtojnë burimet natyrore të zonave kufitare dhe mbikëqyrjen e pop ullatave

UDHËZIM Nr.12, datë 18.5.2011

1 UDHËZIM Nr.12, datë 18.5.2011 PËR PROCEDURAT E ZBATIMIT TË LIGJIT NR.10 418, DATË 21.4.2011 "PËR LEGALIZIMIN E KAPITALIT DHE FALJEN E NJË PJESE TË BORXHIT TATIMOR DHE DOGANOR" Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, dhe të ligjit Nr ...

nepermjet zbatimit te parimeve te qeverisjes se mire Kukesi ...

1 Krijimi i Forumeve te PPP nepermjet zbatimit te parimeve te . qeverisjes se mire Kukesi -Dibra –Gjirokastra . 2005 Financuar nga . Bashkimi Europian Fondacioni i

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

3344 udhËzim nr.12/2, datë 15.6.2011 pËr disa shtesa nË udhËzimin nr.12, datË 18.5.2011 "pËr procedurat e zbatimit tË ligjit nr.10 418, datË 21.4.2011 "pËr legalizimin e kapitalit dhe faljen e njË pjese tË borxhit tatimor dhe doganor", tË ndryshuar në mbështetje të nenit 102, pika 4 të ...