Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zdewastowanych

OCENA PRZYDATNO CI WYBRANYCH GATUNKÓW RO LIN U YTKOWYCH DO ...

ZDEWASTOWANYCH PRZEZ PRZEMYS. Ł. I GOSPODARK. Ę. KOMUNALN. Ą. Streszczenie . Badania dotyczyy rekultywacji bezglebowego podł łoża wapna poflotacyjnego

METODY REKULTYWACJI GLEB ZDEGRADOWANYCH I ZDEWASTOWANYCH

METODY REKULTYWACJI GLEB ZDEGRADOWANYCH I ZDEWASTOWANYCH Anna KARCZEWSKA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska,

Ocena przydatności wybranych gatunków roślin użytkowych do ...

roślina przydatna do rekultywacji terenów zdewastowanych [Majkowski i in 1996], podobnie jak w przypadku niniejszych badań. Z innych gatunków roślin wysadzonych na ...

REKULTYWACYJNA EFEKTYWNO ŚĆ OSADÓW CIEKOWYCH NA BEZGLEBOWYM POD ...

Badanie rozwoju roślinności na terenach zdewastowanych. Sprawozdanie roczne z realizacji tematu. Maszyn. Radzików. IHAR ss. 7. Klimont K. 2007.

Mgr inŜ. Jacek AJDUKIEWICZ członek ...

zniszczonych i zdewastowanych nawierzchni z mieszanek asfaltowych wzgl. asfaltobetonowych - na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie właściwości specjalnych ...

Lici.ski Marek - asysta rodzinna

Mieszkają w zdewastowanych mieszkaniach, nie pracują, nie płacą czynszu, żyją z kradzieży, pokątnego handlu i zasiłków. Żyją skłóceni ze sobą,

MONITORING ZANIECZYSZCZEŃ GLEB ORAZ SZKÓD GÓRNICZYCH

zdewastowanych i zdegradowanych, wymagających rekultywacji sięga już aktualnie około 100 tys. ha, tj. prawie 0,32% powierzchni naszego kraju.

STRUKTURA PRZESTRZENNA KRAJOBRAZU KORYTARZA EKOLOGICZNEGO DOLINY ...

tymi ekosystemami i im niższy jest udział terenów zdewastowanych oraz długość granic między tymi terenami, a ekosystemami naturalnymi. Obliczenia wykonano według ...

P R O G N O Z A ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROGRAMU OPERACYJNEGO ...

zdewastowanych, a także ochronę brzegów morskich; • zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego, zdefiniowanego w Programie między innymi jako zwiększenie zasobów ...

Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78 - nych Rozdział

3) wielkości obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowa nych, podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu, 4) wyników rekultywacji i ...