Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zegavlena

efeqturi swavleba

SeniSvna). miur moswrebaze maswavleblis mniS­ vnelovan zegavlenas im SemTxveveb­ Sic ki adastureben, roca sko lis zegavlena minimaluria . es daskvna safuZvliania. miT ufro, Tu gaviT­ valiswinebT, rom qoulmani da jen­ qsi ikvlevdnen skolebis saSualo zegavlenas moswavleebis akademiur moswrebaze. rogorc wesi ...

kanonproeqtTa ganxilva

8 damatebiTi xarjebi an Semcirebuli Semosavlebi da maTi kompensirebis saSualebebi. miwebis an adgilobrivi xelisuflebebis biujetebze nebismieri zegavlena calke unda iqnas warmodgenili. amisaTvis, wamyvani saministro valdebulia winaswar moiZios xarjebis Sesaxeb detaluri informacia miwebisagan da adgilobrivi ...

saqarTvelos sazogadoebriv saqmeTa instituti saxelmwifo ...

msoflio globaluri energogigantis ruseTis zegavlena, romelic Tavis upiratesobas politikur berketad iyenebs. es viTareba ki evropas uqmnis diskomforts. am pirobebma evropa aiZula daewyo Zebna axali energowyaroebisa da

The Scrutiny of Legislative Proposals and the organization of ...

... A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU kanonproeqtis ganxilva (4)  regulaciuri zemoqmedebis Sefaseba  regulaciuri kontrolis erovnuli sabWo (2006 wlidan)  informirebasTan dakavSirebuli adminisrtaciuli xarjebis winaswari Sefaseba  kanonproeqtTa finansuri zegavlena ...

Tbilisi_senaki_leseliZis magistraluri saavtomobilo gzis ...

... sferoa saqarTvelos mTel teritoriaze atmosferuli haeris dacva mavne anTropogenuli zemoqmedebisagan (kari I, Tavi I, muxli 1.1). mavne anTropogenuri zemoqmedeba aris atmosferul haerze adamianis saqmianobiT gamowveuli nebismieri zemoqmedeba, romelic axdens an romelmac SeiZleba moaxdinos uaryofiTi zegavlena ...

medikamentozuri mkurnaloba

TirkmelTan dakavSirebuli problemebi iSviaTia, igi mxolod im bavSvebSi viTardeba, romelTac manamde gulis, RviZlis an Tirkmlis mxriv darRvevebi gaaCndaT. asap-ma SeiZleba zegavlena moaxdinon sisxlis Sededebaze, magram es araa klinikurad mniSvnelovani. gamonakliss warmoadgenen bavSvebi, romelTac ukve aqvT ...

Crdilovani ganaTlebis sistemasTan dapirispireba

TviTveul am saxeobas gansxvavebuli zegavlena aqvs pedagogikaze, samomxmareblo fase-bze da samTavrobo politikaze. zog qveynebSi kerZo gakveTilebs ZiriTadi skolis maswavle-blebi atareben, romlebic ukve isedac pasuxismgeblebi arian TavianT moswavleebze. erTis mxriv es SeiZleba sasargeblod Candes ...

Aakaki wereTlis saxelmwifo universiteti Hhumanitarul ...

(,,... avadmyofurni arian (pos nawarmoebebi - T. W.), saukeTeso SemTxvevaSi odnav Tu aRematebian saSinelebis, SiSis, melanqoliis, zizRis impresionistuli efeqtebisa Tu analitikuri unaris nazavs"). bunebrivia, aseT viTarebaSi damkvidrda miTi, rom pos zegavlena ar mouxdenia im amerikel mwerlebze, romlebic ...

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ...

... mizezi gaxda. 1992-1995 wlebSi saqarTvelos ekonomikam katastrofuli dacema ganicada. am periodSi yofil sabWoTa respublikebs Soris mTliani Sida produqtis (mSp) Semcireba yvelaze mkveTrad saqarTveloSi moxda (UNECE, 2003). 1995 wlidan qveyanaSi politikuri stabilizacia daiwyo, ramac dadebiTi zegavlena qveynis ...

renuli anemia

Hhemoglobinis maRali done amcirebs sikvdilobis risks Hhemoglobinis maRali done amcirebs sikvdilobis risks pacientTa sabaziso hemoglobini Hb, g/dl pacientTa sabaziso hemoglobini Hb, g/dl dabali Hb zegavlena avadobasa da sikvdilobaze