Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zegavlenis

The Scrutiny of Legislative Proposals and the organization of ...

... winaswari Sefaseba  kanonproeqtTa finansuri zegavlena  wamyvani saministro axdens bijetis Semosavlebisa da xarjebze zegavlenis gaangariSebas finansTaA federalur saministrosTan SeTanxmebiT  finansuri zegavlenis Sesaxeb moxseneba unda moicavdes  sabiujeto xarjebs, ...

Sromis saerTaSoriso organizaciis praqtikis kodeqsi samuSao ...

momavalSi navaraudevi problemebisa da uaryofiTi zegavlenis dare gulirebasa da Serbilebaze. winamdebare kodeqsis meSveobiT Sromis saerTaSoriso organizacia mniSvnelovnad Seuwyobs xels aiv/SidsiT

The harmonisation of product standards, technical regulations ...

Rvinis mrewvelobis konkurentunarianobaze zegavlenis mqone faqtorebs Soris teruari iTvleba yvelaze mniSvnelovnad. teruaris cneba asaxavs "konkretul da erTgvarovan teritorias, ...

garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi

... moxda garemoze SesaZlo zegavlenis wyaroebis, saxeebisa da obieqtebis identificireba da maTi zemoqmedebis masStabebisa da gavrcelebis gansazRvra. moZiebuli informaciis safuZvelze, ...

municipaluri ganviTarebis da decentralizaciis II proeqti

... arsebiT materialur da finansur Sedegebamde migviyvana, aucilebelia mimdinare wlis mogebasa an danakargze am cvlilebis zegavlenis xasiaTisa da raodenobrivi maCveneblis gamoaSkaraveba. wina periodis cvlilebebis xasiaTi, romelic Secdomis CasworebasTan iyo dakavSirebuli, ...

Aakaki wereTlis saxelmwifo universiteti Hhumanitarul ...

... XIX saukunis dasasrulisa da XX saukunis I naxevris amerikul,,fsiqologiur" prozasa da amerikul literaturul modernizmze pos zegavlenis Seswavlisas gansakuTrebul mniSvnelobas aniWeben pos mxatvruli meTodis iseT specifikur niSnebs, ...

Tbilisi_senaki_leseliZis magistraluri saavtomobilo gzis ...

... SemowmebisaTvis, maT uflebebs da movaleobebs, adgens wesebs saxelmwifo Semowmebis Casatareblad, gasazRvravs garemoze zegavlenis Sefasebas, ...

saqarTvelos sazogadoebriv saqmeTa instituti saxelmwifo ...

regionis gakontroleba da masze zegavlenis moxdena advilia. am pirobebSi evropas uWirs Tavisi interesebis ganxorcieleba da regionSi SeRweva. kaspiis

efeqturi swavleba

Cven amJamad did imedebs vamyarebT maswavle­ blebsa da skolebze, rogorc im faqtorebze, romelTac garkveu­ li zegavlenis moxdena SeuZliaT moswavlis akademiur moswrebaze. ratom? jer erTi, ...

saqarTvelos meore erovnuli moxseneba biologiuri ...

moaxdina Tu ara Tqvenma qveyanam garemoze zegavlenis Sefasebis integrireba Tematur sferoebTan, ucxo saxeobebTan da turizmTan dakavSirebul programebSi? a) ...