Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zeglebsi

ivane javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis

rom svanur werilobiT ZeglebSi ludi Cveulebrivi formiT “aludi”_a dafiqsirebuli, svanurad luds am saxelwodebiT moixseniebdnen. “svaneTis werilobiT ZeglebSi” oseTi ...

saxsovari gardasul droTa

saqarTvelos arqeologiur ZeglebSi qvis, Tixis, brinjaosa da rkinis iaraRebTan erTad uxvadaa warmodgenili adamianis samkaul-samSvenisebi: mZivebi, yelsabmebi, gulsakidebi ...

saxsovari

saqarTvelos arqeologiur ZeglebSi qvis, Tixis, brinjaosa da rkinis iaraRebTan erTad uxvadaa warmodgenili adamianis samkaul-samSvenisebi: mZivebi, yelsabamebi, gulsakidebi ...

quTaisuri saubrebi XII

sasaubro ena qarTul hagiografiul ZeglebSi ("SuSanikis wameba", "wameba cxraTa ZmaTa kolaelTa", "wm. ninos cxovreba") mterTaSemosevebisaTuqveynisZnelbedobismizeze-

saerTaSoriso simpoziumi qarTuli xelnaweri

svanuri umlautis kvali Zvel qarTul werilobiT ZeglebSi 81 ana xaranauli xelnaweris tipi da gamocemis forma (avtografisa da avtorizebuli xelnaweris gamocemis principebi ...

Journal of Law

li xalxis uZveles Tu Sua saukuneebis samarTlis ZeglebSi fiqsirdeba. aRniSnul gaerTianebaTa, rogorc danaSaulis subieqtTa, Sesaxeb SesaZloa ufro

1 saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo ...

... dros. termini `xatze gadacema~ swored V saukunis Semdeg gaCnda da igi pirdapir ukavSirdeba qristianobis saxelmwifo religiad gamocxadebas saqarTveloSi, werilobiT ZeglebSi ...

materialuri kulturis Zeglebis konservacia

lebi. am materialuri kulturis ZeglebSi ganixileba xuroTmoZRvrebis Sedevrebi (egviptis da meqsikis piramidebi, xis arqiteqtura), xelovnebis nawarmoebebi (skulptura, freska ...

zurab sarjvelaZe wignebi

metaTezisi XI-XIII saukuneebis qarTul werilobiT ZeglebSi: goris saxelmwifo pedagogiuri institutis Sromebi, XI, Tbilisi, 1966. x da U grafemaTa da /U/ da /x/ fonemaTa ...

qarTuli embazebis tipologiis sakiTxisaTvis

qarTul arqiteqturul ZeglebSi,sanaTlav-Ta iSviaTobis gamo,Zegls saintereso nimu-Sad aqcevs. swored aq mdgara qvis embazic, romelic,rogorc Cans,taZrisaTvis sagange-