Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zemeljskega

CENE ENERGENTOV, SLOVENIJA, JANUAR - JULIJ 2004 PRICES OF ...

13. OKTOBER 2004 13 OCTOBER 2004 št ./No 307 18 ENERGETIKA ENERGY št./ No 3 CENE ENERGENTOV, SLOVENIJA, JANUAR - JULIJ 2004 PRICES OF ENERGY PRODUCTS, SLOVENIA, JANUARY - JULY 2004 Statistični urad je začel zbirati in izračunavati cene električne energije in zemeljskega plina v letih 2003 ...

LAND COVER MAPPING USING LANDSAT SATELLITE IMAGE ...

V prispevku so opisane metode za pridobitev zanesljive in uporabne karte pokrovnosti zemeljskega površja. Kompleksnost območja narekuje kombi-nacijo različni virov podatkov, kot so satelitski posnetki Landsat, digitalni model višin, ortofoto posnetki in obstoječe topo-grafske in tematske karte.

THE THEORY OF GEOMORPHOLOGICAL CYCLES OF WILLIAM MORRIS DAVIS

Davisova teorija in globalna tektonika plo{~ Relief (splet ravnih in nagnjenih delov zemeljskega povr{ja) nastaja in se spreminja kot rezultat sou~inkova-nja notranjih in zunanjih sil ter procesov .

ZnO srednje napetostni odvodniki

Podatki omrežja distributerja • U m - maksimalna napetost • t - čas trajanja kratkega stika • k z - faktor zemeljskega stika k z = 1,40 neposredno ozemljeno k z = 1,40 - 1,7 z malim uporom k z = 1,73 - 1,8 z izol. nevtralno točko 2.

POGODBA o dobavi zemeljskega plina

DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 PREVALJE _____ Štev.: 352-04/10-1/1 Datum: 26. 07. 2010 Vzorec!

Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z ...

Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005

Annual Report On Form 20-F 2009

... 100.00 Seacom SpA Italy 100.00 Snam Rete Gas SpA Italy 55.57 Società EniPower Ferrara Srl Italy 51.00 Società Italiana per il Gas pA Italy 55.57 Stoccaggi Gas Italia SpA - Stogit SpA Italy 55.57 Toscana Energia Clienti SpA Italy 100.00 Travagliato Energia Srl Italy 100.00 Adriaplin Podjetje za distribucijo zemeljskega ...

POGODBA O DOSTOPU

Nosilec izjavlja, da je dobavitelj zemeljskega plina, ki dobavlja zemeljski plin na prevzemno mesto prenosnega omrežja v Republiki Sloveniji, med drugim za namen izravnavanja odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina na vseh prevzemnih in predajnih mestih, ki so vključena v njegovo bilančno ...

List of Eni’s subsidiaries for year 2010

... LNG Shipping SpA Italy 100.00 Snam Rete Gas SpA Italy 55.56 Società EniPower Ferrara Srl Italy 51.00 Società Italiana per il Gas pA Italy 55.56 Stoccaggi Gas Italia SpA - Stogit SpA Italy 55.56 Toscana Energia Clienti SpA Italy 100.00 Travagliato Energia Srl Italy 100.00 Adriaplin Podjetje za distribucijo zemeljskega ...

GEOLO'KO GEOTEHNI¨NE RAZISKAVE PLAZU Geological-geotechnical ...

Kljuni de-javniki, ki vplivajo na proæenje in gibanje zemeljskega plazu, so: ‡geometrija poboja in geometrija in razporeditev znail-nih geolo„kih plasti (profil tal), ‡materialne lastnosti zemljin, ‡vi„ina podzemne vode oz. porni tlak.