Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zemljama

GERMAN LANGUAGE IN THE EU Bratislava Žarić - FACTA ...

mogućnost za poboljšanje sadašnjeg položaja nemačkog jezika u zemljama Evropske unije. Ključne reči: nemački jezik, EU, strani jezik, mere unapređenja

5. Madrid Agreement Concerning the International Registration ...

-16 - 5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),

IMPLEMENTACIJA STANDARDA ISO 9000 U NEKIM

Ciljevi ovog projekta su: - pomo} u uspostavi odgovaraju}ih uslova za pri-hvatanje zajedni~kih principa usagla{enosti sa sta-ndardima, propisima i harmonizaciji standarda, mjeriteljstva i prakse upravljanja kvalitetom sa si-stemima koji se koriste u Evropskoj uniji, - pomo} zemljama potpisnicama ...

Pregled konstrukcije IBAN-a po zemljama

Pregled konstrukcije IBAN-a po zemljama Zemlja Broj znakova Struktura IBAN-a Andorra 24 ADxx nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn Austria 20 ATxx nnnn nnnn nnnn nnnn Belgium 16 BExx nnnn nnnn nnnn Cyprus 28 CYxx nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn Czech Republic 24 CZxx nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn Denmark 18 DKxx ...

U Č ESTALOST HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA ...

na i češće se javlja u zemljama u razvoju i sredinama sa nižim stepenom ekonomskog i socijalnog razvoja. Heli cobacter pylori je najvažniji etiološki faktor u nastanku

ZNA^AJ POREKLA PROIZVODA U EVROPSKIM SPORAZUMIMA O TRGOVINI

Economic Annals no 157, April 2003 - June 2003 61 Radovan Kova~evi} * ZNA^AJ POREKLA PROIZVODA U EVROPSKIM SPORAZUMIMA O TRGOVINI ^LANCI/PAPERS *Institut za spoljnu trgovinu PKJ APSTRAKT: Klju~ni element sporazuma o slobodnoj trgovini i sporazuma o preferencijal-noj trgovini zemalja EU sa drugim zemljama je olak ...

THE EFFECTS OF REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION IN EUROPE OF THE ...

integracije podeljeni među zemljama. Re zultati zavise od: komparativnih prednosti, faktorskog obilja, faktorskog intenziteta, konkurentskih prednosti, tokova FDI, tran

STANJE KUĆNIH APOTEKA NA TERITORIJI NOVOG SADA HOME PHARMACY ...

Upravo zahvaljući slobodnoj prodaji lekova u nekim zemljama, sadr aj kućnih apoteka sve više čine i preparati koji se u nekim drugim zemljama mo-gu dobiti isključivo na osnovu recepta.

Potrošnja energije u svijetu 1998

- 182 - Porede}i udjele u utro{ku energije i u ukupnom proizvodu mo`e se zaklju~iti da se za svaki ostvareni dolar dohotka u zemljama u razvoju utro{i oko 2,5 puta vi{e primarne energije nego u industrijalizovanim zemljama, {to pokazuje da je efikasnost kori{tenja energije u zemljama u razvoju (uzimaju}i u ...

HEPATITIS C U TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI HEPATITIS C IN ...

HEPATITIS C U TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI HEPATITIS C IN TRANSFUSION MEDICINE Anka Dorić 1, Blaženka Grahovac 2 SAŽETAK Najnovije procjene upućuju na to da se svjetska preva-lencija anti-HCV reaktivnosti kreće u široku rasponu, i to od 0,1% u razvijenim zemljama do 13,6% u sjever-noj Africi.