Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zhvilluar

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

Që nga miratimi i tij, FAO ka zhvilluar aktivitete për të nxitur në shkallë të gjërë zbatimin e Kodit. Me qëllim që të inkurajojë zbatimin e tij, FAO ka realizuar dhe publikuar shumë përkthime të Kodit.

Balkan market overview for fruit & vegetables

Shënimet e nevojshme për këtë studim janë të mbledhura nga ëeb faqet e ndryshme, ndërsa sa i përket Shqiperisë dhe Maqedonisë janë organizuar vizita shtesë në tregje të pemëve dhe perimeve, ku janë zhvilluar diskutime me aktorë të tregut si dhe janë përdorur edhe informata nga ...

THE INFLUENCE OF STO RAGE TEMPERATURE OF CHEESE ON THE ...

Studimi është zhvilluar në Qershor 2007 - Qershor 2008. Janë analizuar 176 mostra djathi të llojeve të ndryshme, 72 prej tyre janë pozitive me Staphylococcus aureus.

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Trainimi mbi Prokurimin Publik i LGPA-s është zhvilluar me stafin e Bashkisë Lezhë në qershor 2008. Ky lloj traiinimi do të ofrohet edhe bashkive me të cilat punon projekti gjate vjeshtës se vitit 2008.

ISRAEL and ALBANIA

... MIDIS QEVERISE SE SHTETIT TE IZRAELIT DHE QEVERISE SE REPUBLIKES SE SHQIPERISE MBI BASHKEPUNIMIN NE FUSHEN E KULTURES, ARSIMIT DHE SHKENCES Qever i a e Shtetit te Izraelit dht- Qeveria e Republ i I.:BS se Shqiperise , te quajtura rne poshte "Paie", Te Lidhehequra nga deshira e tyre per te zhvilluar dhe ...

Program Change of Command CommanderKosovo Forces

Në emër të aliancës së NATO-së, unë ju shpreh mirënjohjen time të thellë për vizionin dhe udhëheqjen tuaj, si dhe për progresin e vërtetë që keni arritur duke e zhvilluar forcën në të mirë të Kosovës dhe në të mirë të të gjithë bashkësisë ndërkombëtare.

Swiss Project for Horticultural Promotion - Kosovo (SPHP-K)

Promovimi sistemit te prodhimit dhe marketingut për lule dhe drunjte dekorative është ndërprerë ne fund te vitit 2005 pasi qe u konkludua se arteret kishin zhvilluar dinamizëm dhe eksperience te mjaftueshme.

Bujqesia Urbane

Permbajtja 1. Bujqesia Urbane 2. Parcelat Urbane 1.Bujqësia urbane Nga Wikipedia, enciklopedia on Një fermë urbane në Çikago. Bujqësia urbane është praktika e kultivimit, p fshat, qytezë ose qytet.

Older People's Mental Health Strategy 2006 - 2010

Si shtese, komentet jane te ftuara ne strategjine skice per sherbimet per semundje mendore te njerezve te moshuar te cilat jane zhvilluar nga agjensionet ligjore ne Hounslow.

PROJEKT- IDE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT BASHKËKOHOR NË ...

Së dyti, rikuperimi i dëmtimeve ekologjike në stere dhe në det. Ky rikuperim, bën domosdoshmëri ndërmarrjen e një projekti: "Perspektiva e zhvillimit ekonomiko-social të hapësirës se zones Bregut, duke ruajtur, zhvilluar dhe mirë administruar burimet natyrore të zones".