Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zlasti

Stročnice v kolobarju slovenskih ekoloških kmetij

Brez poznavanja vrstno in sortno specifičnih lastnosti gojenih rastlin ni mogoče pravilno vrstenje rastlin, zlasti pa sestava kar najbolj ustreznih mešanih posevkov ...

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim ...

Poznavanje BV je potrebno zaradi mo`ne povezave zzapleti vnose~nosti, zlasti sprez-godnjim pred~asnim razpokom mehurja in prezgodnjim porodom, to je porodom med 22. in dokon~anim 36.

CILJI EU ZA LETO 2020 IN MERJENJE RAZVOJA - SLOVENSKI PRISTOP

Strukturni problemi na trgu dela so deloma posledica neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem v poklicih, zlasti v zvezi s terciarnim izobra evanjem.

SLOVENSKI SVETEC IN U^ITELJ Jezikovna naravnanost upovedovanja

Takogovoréljudjé,zlasti novoverci, kisvojega Kristakli~ejo, alirekajo ,da Perúnani, niti Svaroga, ni Vil, ni Morane .

POMEN DELA SLOVENSKIH PROTESTANTSKIH PISCEV 16. STOLETJA ZA ...

Posebnepublikacijeje do`ivelo, lahkore~emo, tudijezikovnopodro~je, zlasti zaradipoukabranja inpisanja. Imamokartri Trubarjeveabecednike (abecedarije).

OBVESTILO / NOTIFICATION

... zlasti: - spremembo osebnega bančnega računa; - spremembo drţavljanstva; - spremembo prebivališča; - zaposlitev; - opravljanje samostojne poklicne dejavnosti; ...

Univerza v Mariboru University of Maribor

Naučiti se morajo osnovnih metod raziskovanja, še zlasti izvajanja pedagoškega eksperimenta in klasičnega testiranja motoričnih sposobnosti.

NABOR VENETSKIH NAPISOV, DELITEV, PREVOD IN SLOVAR

»Znanost«, ki ob rekonstrukcijah prajezikov zavrača upoštevanje vseh pisnih virov, zlasti najstarejših, je v nasprotju z znanstvenimi metodami in z znanstveno etiko.

STOJAN KERBLER

za nekak{en formalni okvir kompozicije; na ta na~in naj bi podobe tudi ironizirali, zlasti ko je na pozitivu ostala vidna tudi perforacija celuloidnega traku. 13 Na Kerblerjevih fotografijah ~rni rob neenakomerno in mehko obteka pri-zor in gledalcu pomaga vstopati v prizor.

Pomen vlakninaste krme - sena za konje

Prebavila, zlasti slepo in debelo črevo so sposobna predelati izredno velike količine voluminozne hrane, ne da bi se delovanje črevesja ustavilo.