Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zmanj

STRATEGIJA ZA KREPITEV ZDRAVJA IN AKCIJSKI NAâRT ZA ...

*Slovenija je kot nova ãlanica EU vložila veliko truda, da bi dosegla in obdržala evropsko povpreãje na podroãju zdravstvenega stanja. Kljub vsemu pa, tako kot povsod po Evropi, tudi v Sloveniji še vedno obstajajo razlike med revnejšimi in premožnejšimi.

AND CaO IN THE MAGNESIUM OXIDE FROM SEAWATER

Namen dela je bil zmanj{ati vsebnost B 2 O 3 na najmanj{o mo`no mero in dolo~iti minimalno {tevilo izpiranj, da bi nastal kalcinirani magnezijev oksid zadovoljive kakovosti.

WEAR-RESISTANCE MEASUREMENT OF STRUCTURAL Al CERAMICS

Za Al 2 O 3 staugotovila, da sezzmanj{anjemkristalnihzrn zmanj{afaktorobrabe. Nadalje, vla`enzrakaliteko~a vodamedsti~nimapovr{inamazmanj{atakoeficient Materialiintehnologije/Materials and technology 42 ...

K. STRANSKY ET AL.: RE-OXIDATION PHENOMENA DURING - RE ...

Simbol (–) pomeni zmanj{anje, simbol (*) pa pove~anje neke oksidne komponente keramike na povr{ini kapilare. Filter MgO Al2O3 SiO2 TiO2 SK2O CaO ZrO2 MnO Fe2O3 A

DEMOGRAFSKI RAZVOJ HALOZ PO LETU 1991 IN MO@NOSTI ...

V ob mej nih in te` je dostop nih obmo~ jih se zmanj {u je {te vi lo pre bi val- cev, v ve ~i ni dolin skih in sre di{~ nih nase ljih pa se demo graf ska sesta va izbolj {u je.

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim ...

Zdravljenje mo{kega spolnega partnerja zmetronidazolom ne izbolj{a takoj{nje uspe{nosti zdravljenja, niti ne zmanj{a dele`a ponovitev BV (48).

Depresivnost in anksioznost pri mladostnikih zrazli~nimi du ...

Najpogostej{i so: depresivno razpolo`enje (do`ivljanje potrtosti, `a-losti in brezupa), izguba zanimanja in veselja, zmanj{anje energije in ve~ja utrudljivost, motnje osredoto~anja misli in usmerjanja pozornosti, ...

NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS

zmanj{anjem vsebnosti ne~isto~ v jeklu, z optimizacijo vro~ega in hladnega valjanja ter z razvojem ugodne kristalografske teksture. Dobre lastnosti elektroplo~evin pove~ujejo energijsko u~inkovitost elektri~nih naprav, v katere so vgrajene.

GM.200 Žigosanje palet

... (zmanj*aevanje) mo*i ohmskih in delno induktivnih bremen. Z njim lahko reguliramo mo* grelcev in *~arnic. Na vrhu regulatorja je *auko vti* za priklop grelca in vrtljiv gumb s potenciometrom in stikalom za vklop - izklop. Regulator ...

Izolacijska ohi*aja / Insulation coverings HEATSAVE GM.56

... odpornega na visoko temperaturo lahko povr*ainsko temperaturo in gubo energije objemnega grelca znatno zmanj*aamo. Brizgalni stroj z 13000 kN zapiralne sile Priklju*na mo* grelcev: ...