Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zmene

Climate Change Activities in the United States

This report summarizes climate change efforts in the United States, including activity: •in Congress , where in October 2003, the U.S. Senate for the first time voted on legislation that would cap U.S. greenhouse gas (GHG) emissions and establish a national GHG trading system; •at the state ...

1. Nevypĺňať - iba pre potreby CCHLP - OznÆmenie ...

OznÆmenie biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení zÆkona č 217/2003 Z .z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov v platnom znení

akciovej spoločnosti

12 Identifikácia akciovej spoločnosti Zápisom do Obchodného registra SR podľa § 8 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 100/2004, Nz 72037/2004 zakladateľa ...

INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

... 157/2005 Z. z., ktorousavykonáva zákonč. 587/2004 Z. z. oEnvironmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorýchzákonov; Zákonč. 231 ...

Authorisation for State aid pursuant to Articles 87 and 88 of ...

... zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ...

zdravotnim postizenim, na propagacni material} osvetoveho ...

... zakona c. 1 17/2001 Sb.. o vefejnyeh sbirkach a o zmene nekterych zakonu (zakon o vefejnvch sbirkach), ve zneni pozdejsich pfedpisu. tj. shromazd'ovanim prispevku na pfedem vyhlasenem zvlastnim bankovnim lictu ...

ZÁKON č. 245/2008 Z.z z 22. mája 2008 o výchove a ...

ZÁKON č. 245/2008 Z.z z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Oblasť výchovného poradenstva (voľba povolania): § 3 Princípy ...

ZÁKLADNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY Zákon č. 119/2010 Z.z. o ...

Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

585/2006 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej ...

585/2006 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov