Sputtr.com | Alternative Search Engine

Znamn

CBD First National Report - Slovakia (Part III, English version)

In Slovakia. high bogs podzemnejvody. occur in the mountainous to subalpine locations of the Tatras, Orava._ and sub-Tafrahollows, while Horsk_jazer_t-plesa _ _ temporary bogs also descend to V_)znamn_mivodn,_mibiotopmis6 horsk_jazera-ples,_.

KYSL˝KOV… RADIK`LY, OXID DUSNAT› A†ANTIOXIDA¨N ...

AktivovanØ neutro-fily tieû r˝chlo vyuûÌvajœ oxidovan˝ askorbÆt Zv˝öenÆ exhalÆcia pentÆnu V˝znamn˝ v˝sledn˝ produkt pe-roxidÆcie lipidov, hoci jeho validita ako testu je spornÆ Zv˝öenie koncentrÆcie ZistenØ produkty, sœ v˝sledn˝mi oxidan˝ch produktov produktmi œinku voæ-n˝ch ...

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND PLASMA LIPIDS: THE EDO STUDY ANALYSES

155 BUKOVSKY I†et al: ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND PLASMA LIPIDS ... latÆcie zÆvislej od endotelu nachÆdza na œrovni 5,0 mmol/L a†nie na sœasnej norme 5,2 mmol/L. Tento rozdiel (5,0 oproti 5,2 mmol/ L) sa javÌ ako veæmi diskrØtny a†klinicky nev˝znamn˝, ale bliûöÌ pohæad na sœvislosti ...

Detekce öirokospektr˝ch fl-laktamÆz (ESBL), fl-laktamÆz ...

... metalo-fl-laktam Æza, Klebsiella pneumonie karbapenemÆza, enterobakterie Keywords: extended-spectrum fl -lactamase, metallo- fl -lactamase, Klebsiella pneumoniae carbapenemase, enterobacteria 1. ⁄vod V†souasnosti dochÆzÌ k†v˝znamn˝m zmÏnÆm v†epide-miologii producentø klinicky v˝znamn˝ch ...

Activity of Enzymes and Trace Element Content in Bee Honey

medy, statisticky v˘znamn˘ rozdíl (P <0,05) mezi kvûtov˘mi-smí‰en˘mi a kvûtov˘mi-fiepkov˘mi medy. Byly nalezeny signifikantní korelace mezi aktivitou invertasy a diastasy (r = 0,8072, P < 0,01), a mezi

AULIN (NIMESULID) ó PREFEREN¨N› BLOK`TOR CYKLOOXYGEN`ZY 2 ...

V˝znamnØ zmiernenie t˝chto prÌznakov pretrvÆvalo poas celØho pokusu, od 7. dÚa do kon-ca pokusu vöak ÔalöÌ pokles nebol v˝znamn˝ (obr. 1).

SYNECTA a.s. - äaæa (SK)

Je partnerom v˝znamn˝ch spoloËností vo vöetk˝ch odvetviach priemyslu. Skúste aj Vy spolu s nami nov˝ prístup k tradiËn˝m veciam. Dear business friends!

KOMOROV… ARYTMIE A†N`HLA SRDCOV` SMRç PRI AK⁄TNOM ...

FrekventnØ a†komplexnØ komorovØ arytmie sœ vöak tieû v˝znamn˝mi prediktormi ri-zika NSS pri a†po AIM. V†lÆnku autori zdÙrazÚujœ v˝znam komplexnosti patofyzio-logick˝ch mechanizmov zœastÚujœcich sa na vzniku komo-rov˝ch arytmiÌ pri AIM.

VLIV SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉ * E NA HODNOCENÍ POT ...

43) uvádí, ûe nenapln*né pot*eby, které se *ast*ji vyskytují u pacient* v kone*ném stádiu chronické nemoci neû u onkologick˝ch pacient*, v˝znamn* sniûují kvalitu ûivota.

(Microsoft Word - 14_2010 - kone\350n\375.doc)

Komunikova* so ûenou je nutné s priamym udrûiavaním o*ného kontaktu, zabezpe*i* blízkos* a spoluprácu v˝znamn˝ch osôb a vysvetli* ich zapojenie do starostlivosti, poprípade ich krátko zaökoli*.