Sputtr.com | Alternative Search Engine

Znanju

RAZVOJNA I EKONOMSKA POLITIKA I KREATIVNI KAPITAL

Međutim, konstatuje se da kreativnost, koja je gotovo svuda isto rasprostranjena, ne može parirati znanju koje je obe ležje ekonomije razvijenih zemalja.

Regionalni klasteri i novo zapošljavanje u Hrvatskoj

... prema kojoj bi Evropa trebala postati "svjetski najkonkurentnija i dinamična ekonomija zasnovana na znanju", posebno je predstavio interes za nove pristupe ekonomskoj politici konkurentnosti.

PERSPEKTIVE RAZVOJA ZEMALJA U TRANZICIJI

Dolazi do ja~anja uloge i zna~aja nematerijalnih faktora, tako da pre-duzetni{tvo i informacija zasnovana na znanju postaju najzna~ajniji reursi.

POGONSKI KATASTRI RAZDJELNE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

2 Zahvala Zahvaljujem se mentoru prof. dr. sc. Miodragu Roiću na trudu i prenesenom znanju pri izradi magistarskog rada. Također dugujem zahvalu mojoj obitelji, te prijateljima i kolegama.

iz rada nekaddnjih Carsko-Kraljevskih Rudarskih

Uvod Tijekom istraZivanja i eksploatacije ruda bila je praQna i prati se rudarsko-geolobka aktivnost ovisno o znanju, interesu i postoje6im zakonskim propisima. 0 povijesti rudarske djelatnosti na nekom podrutju, ili na nekom nalaziStu, ...

DR.SC. MARKO PERIĆ - POPIS ZNANSTVENIH RADOVA

Pjer d.o.o. Zagreb, SQE tehnologija (istraživačko - razvojni), II dio: FINANCIJSKA ANALIZA (u okviru Programa na znanju utemeljenih poduzeća - RAZUM, rujan 2010. 4.

KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V ...

Ve*ina organizacij vidi reöitev v lastnem kadrovskem posodabljanju, ki temelji na pove*anju zahtev po znanju. Najpomembnejöi faktor uspeha podjetja je namre* *lovek, ...

RAZLIKOVANJE ZANOSA, RAZVRSTAVANJE RODOVA

... razradio svoje shva*anje pjesni*kih zanosa vezuju*i ih tako*er uz melankoli*ku narav, a koncilijantniji je prema znanju i vjeötini kao poetskim movensima. ...

417 Lapcevic - Koncepcija kvalitetnog udzbenika za tehnicko i ...

stečenom znanju. Imperativ u stvaranju udžbenika treba biti: usaglašavanje prirode znanja i prirode korisnika (učenika). 2.2. Reprezentativnost znanja sa stanovišta struke

Rad za TIO 2010

Zato se današnja ekonomija naziva ekonomija znanja, gde resurs sadržan u znanju postaje temelj poslovanja i izvor bogastva.Centar svetske moći i ekonomskog razvoja preselio se u obrazovni, naučni i informatički sistem.