Sputtr.com | Alternative Search Engine

Znatno

raznolikosti tipova tla, te

Pokrajina Alsace nalazi se sjeverno od doline rijeke Lo are u naro * ito naklonjenoj mikroklimatskoj lokaciji; tu je osjetno toplije, a vina su znatno sli * nija njema * kim nego francuskim.

General Purpose Computation on Graphics Processors (GPGPU)

3 Mike Houston -Stanford University Graphics Lab What can you do on GPUs other than graphics? Ñ Large matrix/vector operations (BLAS) Ñ Protein Folding (Molecular Dynamics) Ñ FFT (SETI, signal processing) Ñ Ray Tracing Ñ Physics Simulation [cloth, fluid, collision] Ñ Sequence Matching ...

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA: KORENI I INICIJATORI

Drastičan pad cena niza proizvoda na svetskom tr ištu, uz znatno smanjenje tra nje na tom tr ištu, destimulisalo je proizvodnju za izvoz, a pre svega zbog toga, najveći izvoznik iz Srbije US Steel Serbia morao je da obustavi rad na obe visoke peći u Smederevu.

Aspekt obnove i zaštite Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja ...

tradicije u različitim epohama budu znatno narušene (Ljujić-Mijatović & Švrakić, 2006.). Imajući u vidu urbanističku karakteristiku Zemaljskog muzeja za Sarajevo po svojoj lokaciji, stilu, tradiciji i publicitetu,

Gated SPECT perfuzijska scintigrafija miokarda

Takvim pristupom po-jednostavljuje i pojeftinjuje se neinvaziv-na kardioloπka dijagnostiËka obrada bo-lesnika, πto je prepoznato u razvijenim zemljama svijeta gdje se GSPECT pri-mjenjuje znatno ËeπÊe nego u Republici Hrvatskoj.

Anemija zloćudne bolesti - smjernice liječenja Anemia in ...

Prisutnost anemije kod maligno oboljelih negati vno utječe na sve fi ziološke sustave i njihove funkcije, a naročito na središnji ivčani, kardiorespiratorni sustav te na bubre nu funkciju, stoga se ovi bolesnici osjećaju znatno lošije nego što bi to uzrokovala sama osnovna bolest, a ...

REGULACIJA NAPONA I KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE POMOĆU SVC ...

Provedenom simulacijom testnog modela u programskom paketu DIgSILENT, utvrđeno je da se primjenom SVC uređaja mogu znatno poboljšati stabilnost i upravljivost elektroenergetskog sustava, a posebice je to vezano uz regulaciju tokova jalovih snaga.

Cerska bitka

Cerska bitka Borbe srpskih predstraûnih odreda na Drini i Savi po*inju 12. avgusta dok su hrabro odolevali nadiranju znatno brojnijih i ja*ih austrougarskih trupa.

Mollusca contagiosa Mollusca Contagiosa

Analiza sekvencija u lančan oj reakciji polimerazom (PCR) znatno je osjetljivija meto-da od hibridizacije in situ te je stoga bolja u otkrivanju dvoj-nih infekcija (MCV i HPV - Human papillomavirus ), budući da imunosupresivni geni Molluscipox virusa mogu djelova-ti "povoljno" na aktivnost ...

Srbija deo slobodne trgovinske zone CEFTA

To će region učiniti znatno atraktivnijim za strana ulaganja. Time je privredno sistemski ambijent Srbije ušao u zonu još značajnijeg prilagođavanja pravilima EU i Svetske trgovinske organizacije i pre formalnog članstva.