Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zolebis

angariSis saboloo varianti terminebisa da Semoklebebis leqsikoni

zolebis raodenoba sxvadasxvaa, magram iSviaTad aRemateba oTxs erTi mimarTulebiT Dwt Deadweight ton dedveiT-tona ECA Export Credit Agency saeqsporto kreditebis saagento

Calypte Aware™ HIV-1/2 oraluri siTxis testis gamoyenebiT aiv-1/2 ...

,,baTili,, testis zolebis sam magaliTs. negatiuri testis Sedegi Tu testis zolze xedavT mxolod erT xazs da es xazi aris ,,kontrolis zonaSi,, maSin pasuxi aris marTebuli.

European Union Directive on the Assessment and Management of Flood ...

maTTan dakavSirebuli sanapiro zolebis wyaldidobasTan riskis qveS yofnis Sesafaseblad. aseTi zonebisTvis maT unda Seqmnan wyaldidobasTan dakavSirebuli riskis

informaciuli teqnologiebis safuZvlebi - v. oTxozoria, n. oTxozoria

zolebis gadakveTaze marcxena kuTxeSi cariel Rilakze, an klaviSTa kombinacia: [mTeli furclis mosaniSnad davwkapoT Shift]+[Space] kombinacia. Ctrl

ra aris mTvare dedamiwisTvis? ratom iqmneboda miTebi da legendebi ...

sasaaTo zolebis rukis mixedviT gansazRvre saxelmwifoebi, romlebic erTdroulad ram-denime sasaaTo zolSi mdebareobs. 6. daixmare sasaaTo zolebis ruka da gansazRvre, ra dro ...

kari XII qolgebi, xeljoxebi da xeljox-dasajdomebi, Soltebi ...

65.04 6504.00 qudebi da danarCeni Tavsaburavebi, wnuli an damzadebuli sxvadasxva masalis zolebis SeerTebiT, sarCulze an usarCulod, gawyobili an gauwyobeli.

giorgi qeburia, murman kvinikaZe saqarTvelos ekologiuri ...

ri zolebis ri zolebis farTi 11,0 aTas Hha farTi 11,0 aTas HhafarTi 11,0 aTas Hha- ---dan 3,0 aTasamdea dayvanili da maT aRdgedan 3,0 aTasamdea dayvanili da maT aRdgedan 3 ...

kari VIII da maTi nawarmi; sasarajo-saunagire nawarmi da ...

boWkos fuZveze, firfitebis, furclebis, zolebis, an lentebis saxiT, rulonebad an ararulonebad; naturaluri an kompoziciuri tyavis CamonaWrebi da

samoqmedo gegma evrokavSiri - saqarTvelo

ofi zolebis warmoqmna evropaSi da xels uwyobs stabilurobis da keTildReobis gavrcelebas rogorc, axali sazRvriT Semofarglul teritoriaze, ise mis far-

sainformacio broSura

Zleba mwvane nargavTa zolebis gamoiyenebac. xmauri: gamosavleni iqneba `cxeli wertilebi~, anu is samosaxlo adgilebi, sadac garkveuli mosazrebebis gamo axali sarkinigzo ...