Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zparkovi

9525_Zaznam o nehoda

Za‰krtnûte odpovídající body vozidlo: 1 bylo zaparkováno 1 2 rozjíÏdûlo se 2 3 zastavovalo 3 4 vyjíÏdûlo zparkovi‰tû, 4 soukrom. pozemku, polní cesty 5 odboãovalo na parkovi‰tû, 5 soukrom˘ pozemek, polní cestu 6 vjíÏdûlo do kruhového objezdu 6 7 jelo vkruhovém objezdu 7 8 najelo zezadu pfii ...