Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zrostu

Treatment of Pseudoarthrosis of Long Bones with the ...

Tabela 3.Ocena zrostu wg podziału Hammera [12] Degree Picture of callus Pseudoarthrosis fissure Union compactness (Stopień) (Obraz kostniny) (Szpara stawu rzekomego) (Zwartość zrostu)

ORIGINAL PAPERS

Rodzaje stawów rzekomych 50% 18% 21% 11% lack of mechanicalconditions brak warunków mechanicznych do uzyskania zrostu disturbances of bloodand nerve supply zaburzenia ukrwienia i unerwienia reason difficult todefine przyczyna trudna do ustalenia inflammation pourazowe zapalenie kości Fig. 5.

PDF article full text

Wgrupie zbrakiem zrostu, gdzie po³¹czono przeszczep koœci autogen-nej iPRG, uwszystkich chorych uzyskano zrost kostny [34]. Zastosowanie autologicznej koœci g¹bczastej ma swoje zale-ty.

ZŁAMANIE METALOWYCH ŁĄCZNIKÓW - PRZYCZYNA CZY EFEKT BRAKU ...

nowiny lekarskie 2001, 70, 4, 378 - 384 bŁaŻej ciesielczyk, zuzanna rowiŃska, szymon smoliŃski zŁamanie metalowych ŁĄcznikÓw - przyczyna czy efekt braku zrostu kostnego?

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Wyniki leczenia pourazowych zaburzeæ zrostu kostnego i ubytkÛw kostnych autogennym przeszczepem szpiku kostnego Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

L. Uszkodzenia kończyny górnej

Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia prawe 40 lewe 35 127. Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 122-126, zwiększając stopień ...

Złamania izaburzenia zrostu kości łódeczkowatej

Wprowadzenie • Złamania kości łódeczkowatej iwdrugiej kolej− ności trójgraniastej są najczęstszymi złamaniami kości nadgarstka. WStanach Zjednoczonych no− towanych jest rocznie około 345 000 złamań kości łódeczkowatej 1.

(Microsoft Word - 7NL4\243UCZAJ_KUBICKI.doc)

W 3 przypadkach post*puj*cego zrostu kostnego aparat usuwano i kontynuowano leczenie w gipsie mar-szowym. W sytuacji, gdy nie stwierdzano cech zrostu ani cech obluzowania stabilizatora wdra*ano antybiotykote-rapi* do*yln* i miejscowe ostrzykiwanie roztworem antybiotyku okolicy wszczepów stabilizatora.

JACEK MADANY Corneal dystrophies and degenerations in dogs

zrostu przedniego Phot. 5. Lipid degeneration, secondary to disorders in fat metabolism; a dog, female schnauzer, 4 years old, the right eye – changes

NOWA KONCEPCJA UZWOJENIA WZBUDZAJ Ą

magnetoterapii na przyspieszenie procesu tworzenia si ę zrostu kostnego. Uzyskano mi ędzy innymi pozytywne efekty leczenia opó źnionego zrostu kostnego po złamaniu ko ści